Názov výzvy: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. €

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku pre výskumné inštitúcie, ktorý bude reflektovať uvedenú spoluprácu. Podmienkou je, že prostriedky zo súkromným zdrojov boli určené na výskum alebo vývoj. Zároveň musí ísť o spoluprácu, ktorá je jednoznačne preukázateľná a zdokladovaná.

Za zdokladovanú spoluprácu (a za základ pre výpočet „matching“ grantu) sa považujú:

– Kontraktuálny výskum

– Spoločný výskum (s vkladom partnera zo súkromného sektora, pričom nemôže ísť o spoločné projekty financované z verejných zdrojov)

– Licencovanie duševného vlastníctva

 

Prijímatelia budú povinní použiť takto získané zdroje na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia.

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz