Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 12.3.2021

Dátum ukončenia: 8.3.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na podporu výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál výrazne posunúť výskum rakoviny v oblasti štatistických a analytických metód, epidemiológie, prežívania rakoviny, správania súvisiaceho s rakovinou a behaviorálnych intervencií, poskytovania zdravotnej starostlivosti a implementačnej vedy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz