Názov výzvy: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť slovenské organizácie, ktoré boli žiadateľmi o projekty v rámci programu Horizont Európa, a tým:

  • zvýšiť počet podávaných projektov s účastníkmi zo Slovenska,
  • zvýšiť počet koordinujúcich inštitúcií zo Slovenska,
  • motivovať výskumníkov/výskumníčky z inštitúcií na Slovensku, aby sa vo väčšej miere zapájali do prípravy projektových konzorcií, • zvýšiť kvalitu podávaných projektov

Výzva je zameraná na podporu vo všetkých troch pilieroch Horizontu Európa, v Rozširovaní účasti a posilňovaní Európskeho výskumného priestoru a v Programe Euratom. Žiadatelia, ktorých žiadosť získala minimálne 50 % z maximálneho možného počtu bodov, sa môžu uchádzať o podporu v nasledovnej výške:

Úloha v projekte/ hodnotenieŽiadosť dosiahla min. prahovú hodnotu v hodnoteníŽiadosť získala viac ako 50% z maximálneho počtu bodov vo výzve
Koordinátor5 000 €2 500 €
Partner2000 €1 000 €

 

V prípade koordinácie projektov v rámci výziev vybraných v rámci Rozširovania účasti a šírenia excelentnosti (Teaming, Twinning, ERA Chair, Excellence Hubs, European Excellence Initiative), Európskej rady pre inovácie a Marie Skłodowska-Curie Actions (Cofund) sa podpora pre koordinátora zvyšuje na 7 000€. V prípade postupu žiadostí v Európskej rade pre inovácie a Teamingu na pohovor1 získa koordinátor projektu dodatočnú podporu 2 000 € určených na prípravu a konzultácie. Jedna inštitúcia môže získať podporu na ten istý projekt z verejných zdrojov len raz. Vo výzve je možné získať podporu na ten istý projekt len jedenkrát. Navrhovaná je implementácia jednotlivých projektov s využitím zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Maximálna výška grantov: max. 9000€

Plánované vyhlásenie výzvy: začiatok roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz