O poliklinike

Poliklinika SZU je zdravotníckym zariadením poskytujúcim vybrané špecializované ambulantné a laboratórne liečebno-preventívne služby. Zariadenie vzniklo ako nástupca ambulantnej časti Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM), ktorý bol v septembri roku 2003 zlúčený so Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU). Štatút polikliniky získalo pracovisko v roku 2005. 

Poliklinika začala poskytovať zdravotnú starostlivosť na špecializovaných ambulanciách v odboroch: vnútorné lekárstvo, kardiológia, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, klinická imunológia a alergológia, klinická farmakológia a logopédia. Súčasťou polikliniky sú aj ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a zubného lekárstva (stomatológie). V rámci rozšírenia stomatologickej starostlivosti na poliklinike je zriadený tiež odbor čeľustnej ortopédie vrátane rtg diagnostiky celého horného a dolného zuboradia (OPG) na počkanie. Stomatologická starostlivosť je úzko spätá s praktickou prípravou mladých kádrov pre ich budúce povolanie. 

Diagnostiku odborných ambulancii podporujú laboratóriá a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, kde sú našim pacientom okrem základných laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická biochémia, laboratórna imunológia, mikrobiológia poskytnuté špeciálne služby, a to: meranie hustoty kostí (osteodenzitometria), funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria), vyšetrenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu (FeNO), USG brucha (abdominálna ultrasonografia), USG pečene (tranzientná fibro-elastografia), echokardiografia (ECHOkg), monitorovanie činnosti srdca (Ekg-Holter) a monitorovanie krvného tlaku (tlakový Holter).  

Výsledky laboratórnych a špeciálnych pomocných vyšetrení potom analyzujú špecialisti v príslušných odboroch a poskytujú pacientom nadštandardnú diagnostiku. Súčasťou polikliniky sú aj služby poskytované národnými referenčnými centrami, ktoré sú vo svojej oblasti jedinečné a poskytujú vysokošpecializované diagnostické služby pri diagnózach spojených s vírusovými infekciami pečene (hepatitidy A – E), HIV/AIDS, priónovými infekciami (Creutzfeldtova-Jakobova choroba, známa ako choroba šialených kráv).   

V ambulanciách a v laboratóriách pracujú lekári, ktorí sú významní špecialisti v svojich odboroch a podieľajú sa na riešení významných svetových a európskych projektov v oblasti zdravotného výskumu. Tieto najnovšie vedecké poznatky tak môžu uplatňovať pri diagnostike a liečbe našich pacientov. Poskytovanie nielen štandardných, ale aj jedinečných služieb je dané postavením Polikliniky SZU v celej štruktúre Slovenskej zdravotníckej univerzity, a tak sa pracovníci polikliniky významnou mierou podieľajú na príprave a výchove nielen lekárov, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. 

Pracovné zaangažovanie pracovníkov polikliniky vo vedecko-výskumnej práci a v príprave budúcich medicínskych kádrov poskytuje záruku toho,  že títo vysoko erudovaní špecialisti, ktorí na poliklinike poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť, zabezpečia maximálnu spokojnosť a splnenie očakávaní pacientov nielen v oblasti diagnostiky a liečby, ale aj v oblasti prevencie a kvalifikovanej edukácie svojich pacientov.  

Ambulancie

Lekár: MUDr.Simona Dianišková,PhD.,MPH 
             vedúca Katedry čeľustnej ortopédie  
           MUDr. Gabriela Alexandrová  
           MUDr.Patrícia Husárová  
           MDDr.Jozef Bobák  
           MDDr.Ondrej Dvoran  
   
Sestra :   Terézia Hancková  
                Eva Jančeková  
Recepcia :  Mgr.Marta Holečková  
   
číslo dverí: B-501  
tel.kontakt :  02/59 370 887  
mail:             marta.holeckova@szu.sk, kco.bratislava@gmail.com  
   
Ordinačné hodiny:   
Pondelok 08:00 – 15:00  
Utorok  08:00 – 15:00  
Streda 08:00 – 15:00  
Štvrtok 08:00 – 15:00  
Piatok 08:00 – 12: 00   
   
Objednávanie : denne počas ordinačných hodín   
Lekár:Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra :Andrea Jašková
číslo dverí:B – 026
tel.kontakt :02/59 370 138
mail:andrea.jaskova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Streda9:00 – 11:00
Objednávanie :denne od 9:00 do 11:00
Lekár:MUDr. Helena Glasová , PhD.
Sestra :Ivana Brázdilová
číslo dverí:B – 027
tel.kontakt :02/59 370 126
mail:ivana.brazilova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Pondelok9:00 – 12:00
Piatok9:00 – 12:00
Objednávanie :Denne od 10:00 – 12:00
Lekár:MUDr. Lucia Balková
Sestra :Jana Gregoričková
číslo dverí:B –  014
tel.kontakt :02/59 370 128
mail:jana.gregorickova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Utorok08:00 – 12:00
Streda08:00 -12:00
Objednávanie : v čase ordinačných hodín
Lekár:Prof.Mudr.Mária Šustrová,CSc.
Sestra :Bc.Ľubica Procházková
číslo dverí:B-341
tel.kontakt : 02/59 370 437
mail:lubica.prochazkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Utorok6:45 – 12:00
Streda6:45 – 12:00
Štvrtok6:45 – 12:00
Objednávanie : denne medzi 10:00 – 12:00
Lekár:Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra :Dominika Anna Juhásová
číslo dverí:B – 014
tel.kontakt :02/59 370 425
mail:anna.juhasova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Pondelok06:45 – 14:30
Štvrtok06:45 – 14:30 – nepárny týždeň
Piatok06:45 – 11:15 – nepárny týždeň
Objednávanie : od 9:00 – 11:00 v ordinačných dňoch
Lekár:MUDr. Kornélia Štefíková, PhD.
Sestra :Eva Chrenková
číslo dverí:B – 028
tel.kontakt :02/53 370 125
mail:eva.chrenkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Streda10:00 -14:00
Piatok9:00 – 13:00
Objednávanie : v ordinačných hodinách
Lekár:prof. MUDr. Jaroslav Kresánek , PhD.
Sestra :Eva Chrenková
číslo dverí:B 028
tel.kontakt :02/59 370 856
mail:eva.chrenkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Utorok10:00 – 12:00
Piatok10:00 – 12:00
Lekár:doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra :Eva Chrenková
číslo dverí:B – 015
tel.kontakt :02/59 370 622
mail:eva.chrenkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Pondelok07:00 – 11:30
Utorok13:00 – 15:00
Štvrtok07:00 -11:00
Lekár:MUDr. Kornélia Štefíková PhD.,
Sestra :Eva Chrenková
číslo dverí:B – 032
tel.kontakt :02/59 370 125
mail:eva.chrenkova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Streda10:00 – 14:00
Piatok09:00 – 13:00
Objednávanie : v ordinačných hodinách
Lekár:MUDr. Róbert Popovič
Sestra :Bc. Ľubica Procházková
číslo dverí:B – 091
tel.kontakt :02/59 370 154
mail:lubica.prochazkova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Pondelok15:30 – 17:30
Streda15:30 – 17:30
Lekár:Prof. MUDr., Jozef Holomáň CSc.
Sestra :Ivana Brázdilová
číslo dverí:B – 027
tel.kontakt :02/59 370 126
mail:ivana .brazdilova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Utorok8:00 – 10:00
Streda8:00 – 10:00
Štvrtok8:00 – 10:00
Objednávanie :denne od 10:00 do 12:00
Lekár:Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra :Andrea Jašková
číslo dverí:B – 026
tel.kontakt :02/59 370 138
mail:andrea.jaskova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Pondelok09:00 – 11:00
Utorok10:00 – 12:00
Štvrtok10:00 – 12:00
Objednávanie :  v čase ordinačných hodín
Lekár:doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra :Eva Chrenková
číslo dverí:B – 015
tel.kontakt :02/59 370 622
mail:eva.chrenkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Streda07:00 – 10:00
Lekár:MUDr. Róbert Popovič
Sestra :Bc. Ľubica Procházková
číslo dverí:B – 033
tel.kontakt :02/59 370 154
mail:lubica.prochazkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
odbery, TK, EKG holterambulancia
Pondelok06:30 – 08:0015:30 – 17:30
Utorok06:30 – 08:00
Streda06:30 – 08:0015:30 – 17: 30
Štvrtok06:30 – 08:00
Piatok06:30 – 08:00
Sobota07:30 – 12:00 – administrativa
Objednávanie :v ordinačných hodinách
Lekár:doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra :Eva Chrenková
číslo dverí:B – 015
tel.kontakt :02/59 370 622
mail:eva.chrenkova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Utorok07:00 – 11:00
Objednávanie : v čase ordinačných hodín
Lekár:Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Sestra :Jana Gregoričková
číslo dverí:B – 025
tel.kontakt :02/59 370 599
mail:jana.gregorickova@szu.sk
Ordinačné hodiny:
Pondelok08:30 – 12:30
Streda08:30 – 10:30 – len USG
Piatok08:30 – 12:30
Objednávanie : v čase  ordinačných hodín
Lekár:Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra :Dominika Anna Juhásová
číslo dverí:B – 012
tel.kontakt :02/59 370 425
mail:anna.juhasova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou
Lekár:Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra :Dominika Anna Juhásová
číslo dverí:B – 012
tel.kontakt :02/59 370 425
mail:anna.juhasova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Lekár:Prof. MUDr., Jozef Holomáň CSc.
Sestra :Andrea Jašková
číslo dverí:B – 091
tel.kontakt :02/59 370 223
mail:andrea.jaskova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Objednávanie : denne od 8:00 -10:00
USG – brucho
Lekár:Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra :Andrea Jašková
číslo dverí:B – 091
tel.kontakt :02/59 370 223, 138
mail:andrea.jaskova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Utorok08:00 – 10:00
Štvrtok08:00 – 10:00
USG – obličky, brucho
Lekár:Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Sestra :Jana Gregoričková
číslo dverí:B – 091
tel.kontakt :02/59 370 223, 599
mail:jana.gregorickova@szu.sk
Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Streda8:30 – 10:30

Laboratória