POLIKLINIKA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY

Štatutár: 

 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
  rektor SZU

Vedenie polikliniky:

 • PhDr. Zuzana Haladová
  riaditeľka
 • Ing. Igor Naňo, MPH
  rozpočet a ekonomika (kvestor SZU)
 • Bc. Ľubica Procházková
  hlavná sestra
 • PhDr. Juraj Bachratý
  Informačné systémy a štatistické analýzy

Poliklinika SZU je zdravotníckym zariadením poskytujúcim vybrané špecializované ambulantné služby a laboratórnu diagnostiku. Zariadenie vzniklo ako nástupca ambulantnej časti Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM), ktorý bol v septembri roku 2003 zlúčený so Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU). Štatút polikliniky získalo pracovisko v roku 2005.

Poliklinika poskytuje zdravotnú starostlivosť na špecializovaných ambulanciách v odboroch: vnútorné lekárstvo, kardiológia, nefrológia, hepatológia, klinická imunológia a alergológia a klinická farmakológia. Súčasťou polikliniky sú aj ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekárstva (stomatológie) a súkromná gastroenterologická ambulancia.

V rámci rozšírenia stomatologickej starostlivosti na poliklinike je zriadený tiež odbor čeľustnej ortopédie vrátane rtg diagnostiky celého horného a dolného zuboradia (OPG) na počkanie. Stomatologická starostlivosť je úzko spätá s praktickou prípravou mladých kádrov pre ich budúce povolanie.

Diagnostiku odborných ambulancii podporujú laboratóriá a spoločné vyšetrovacie zložky, kde sú našim pacientom okrem základných laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická biochémia, laboratórna imunológia, mikrobiológia poskytnuté špeciálne služby, a to: meranie hustoty kostí (osteodenzitometria), funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria),  USG brucha (abdominálna ultrasonografia), echokardiografia (ECHOkg), monitorovanie činnosti srdca (Ekg-Holter) a monitorovanie krvného tlaku (tlakový Holter). Ako nadštandardné služby poskytuje poliklinika   neinvazívne USG pečene (tranzientná fibro-elastografia), ktorým sa stanovuje stupeň tuhosti pečeňového tkaniva a vyšetrenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu (FeNO), ako biomarker stupňa alergického zápalu dýchacích ciest.

Výsledky laboratórnych a pomocných vyšetrení potom analyzujú špecialisti v príslušných odboroch a poskytujú pacientom nadštandardnú diagnostiku. Súčasťou polikliniky sú aj služby poskytované národnými referenčnými centrami (NRC), ktoré sú vo svojej oblasti jedinečné a zabezpečujú vysokošpecializované diagnostické služby pri diagnózach spojených s vírusovými infekciami pečene (hepatitidy A – E), HIV/AIDS, priónovými infekciami (Creutzfeldtova-Jakobova choroba, známa ako choroba šialených kráv).

Skúsení lekári a laboratórni špecialisti sa okrem liečebno-preventívnej starostlivosti podieľajú na riešení významných svetových a európskych projektov v oblasti zdravotného výskumu. Najnovšie vedecké poznatky tak môžu uplatňovať pri diagnostike a liečbe našich pacientov. Poskytovanie nielen štandardných, ale aj jedinečných služieb je dané postavením Polikliniky SZU v celej štruktúre Slovenskej zdravotníckej univerzity. Zdravotnícki pracovníci polikliniky sa významnou mierou podieľajú na príprave a výchove nielen lekárov, ale aj ostatných zdravotníckych profesií.

Pracovné zaangažovanie pracovníkov polikliniky vo vedecko-výskumnej práci a v príprave budúcich medicínskych kádrov poskytuje záruku toho,  že títo vysoko erudovaní špecialisti, ktorí na poliklinike poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť, zabezpečia maximálnu spokojnosť a splnenie očakávaní pacientov nielen v oblasti diagnostiky a liečby, ale aj v oblasti prevencie a kvalifikovanej edukácie svojich pacientov.