Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 29.6.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a identifikovať ciele pre budúci rozvoj preventívnych a liečebných zásahov. Toto NOFO používa mechanizmus grantu R21, zatiaľ čo sprievodný mechanizmus NOFO (PAR-12)44 používa mechanizmus R23 (PAR-12). Riešitelia, ktorí navrhujú projekty s vysokým rizikom/vysokou odmenou, ktorým chýbajú predbežné údaje, môžu byť vhodnejšie pre mechanizmus R21, zatiaľ čo žiadatelia s predbežnými údajmi, ktorí sa snažia o dlhodobejšie financovanie, by sa mali prihlásiť pomocou mechanizmu R01.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz