Názov projektu: Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 1.8.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) Národný onkologický inštitút (NCI) spolu s ďalšími zúčastnenými inštitútmi podporuje predkladanie žiadostí s návrhom na vykonanie sekundárnej analýzy údajov a integráciu existujúcich súborov údajov a databázových zdrojov s konečným cieľom objasniť riziko rakoviny a súvisiace výsledky (napr. predikcia alebo zníženie rizika, prežitie alebo odpoveď na liečbu atď.). Cieľom tejto iniciatívy je riešiť kľúčové vedecké otázky súvisiace s rakovinou, podporou analýzy existujúcich klinických, environmentálnych, dohľadových, zdravotníckych služieb, vitálnych štatistík, behaviorálnych, životných, genomických a molekulárnych profilov údajov. Žiadatelia sa vyzývajú, aby využili a vykonali inovatívne analýzy existujúcich údajov. Žiadosti môžu zahŕňať nové výskumné ciele, ktoré sa riešia pomocou existujúcich údajov, nových alebo pokročilých metód analýz alebo nových kombinácií a integrácie súborov údajov, ktoré umožňujú skúmanie dôležitých vedeckých otázok vo výskume rakoviny.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz