Názov projektu: Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 20.7.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi sociálnym odpojením v samovražedných myšlienkach a správaní v neskorom a neskoršom veku. Osobitne zaujímavý je výskum, ktorý identifikuje mechanizmy, ktorými sociálne odpojenie prináša riziko a sociálna integrácia chráni pred samovražednými myšlienkami a správaním v neskoršom veku. Mechanizmy, ktoré je potrebné zvážiť, existujú na viacerých úrovniach analýzy, vrátane, ale nie výlučne, neurobiologických, behaviorálnych a environmentálnych. Toto NOFO vyžaduje aplikácie R01, zatiaľ čo sprievodné oznámenie PAR-23-239 vyžaduje aplikácie R21. Pre mechanizmus R21 môžu byť najvhodnejšie projekty s vysokým rizikom/vysokou návratnosťou, ktorým chýbajú predbežné údaje.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz