Názov projektu: Strategies for Controlled Release of HIV Vaccines (SCORE-H) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 27.3.2024

Dátum ukončenia: 31.7.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na produkty s cieľom pokročiť v stratégiách vakcín s riadeným uvoľňovaním na zlepšenie imunitných reakcií na prevenciu, liečbu a vyliečenie HIV a vyvinúť zjednodušené alebo jednorazové očkovacie formulácie. Vyžaduje sa časový harmonogram s merateľnými míľnikmi. 

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-008.html