Pred ukončením roka 2022 odoslala SZU podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z.z. prvú žiadosť Slovenskej akreditačnej agentúre o posúdenie súladu Vnútorného systému zabezpečovania kvality SZU so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Súčasťou žiadosti je, okrem Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania SZU a databázy zosúladených študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania, aj rozsiahla Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania SZU, ktorej časťou je monitoring ukazovateľov kvality.

Ukazovatele kvality monitorujú oblasť vstupu do vzdelávania, samotné procesy vzdelávania, najmä tie, ktoré analyzujú prijímacie konanie, priebeh a ukončenie štúdia, učenie sa, vyučovanie a hodnotenie študentov a kvalitu učiteľov a oblasť výstupov zo vzdelávania. Súčasťou monitorovaných kategórií sú ukazovatele vzdelávania vzťahujúce sa na tvorivú činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie.

Očakávame, že počas roka 2023 sa na SZU uskutoční hodnotenie vnútorného systému kvality a študijných programov SZU Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a ukončia sa tak akreditačné procesy univerzity na určité obdobie.

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa na zosúladení študijných programov, Vnútorného systému kvality SZU a príprave žiadosti podieľali a prispeli tak k týmto komplexným akreditačným procesom SZU.