Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 5.7.2023

Dátum ukončenia: 2.12.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) je určené na podporu nového environmentálneho zdravotného výskumu, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii životného prostredia. Primárnou motiváciou NOFO je pochopiť dôsledky prírodných a človekom spôsobených katastrof, vznikajúcich environmentálnych hrozieb pre verejné zdravie a politických zmien v USA a zahraničí. Charakteristickým znakom vhodnej štúdie je potreba rýchleho preskúmania a financovania, podstatne kratšieho ako typický cyklus hodnotenia/udeľovania grantov NIH, aby sa výskumná otázka mohla riešiť a rýchlo implementovať. Skrátený časový rámec sa dosiahne častejším podávaním žiadostí. Očakáva sa, že celý cyklus, od predloženia po udelenie ceny, bude trvať 4 až 6 mesiacov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz