Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a

Dátum vydania: 20.1.2023

Dátum ukončenia: 2.12.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je určené na podporu nového výskumu v oblasti environmentálneho zdravia, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii životného prostredia. Primárnou motiváciou FOA je pochopiť dôsledky prírodných a človekom spôsobených katastrof, vznikajúcich environmentálnych hrozieb pre verejné zdravie a politických zmien v USA a zahraničí. Charakteristickým znakom vhodnej štúdie je potreba rýchleho preskúmania a financovania, podstatne kratšieho ako typický cyklus hodnotenia/udeľovania grantov NIH, aby sa výskumná otázka mohla riešiť a rýchlo implementovať. Skrátený časový rámec sa dosiahne častejším podávaním žiadostí, termínov a urýchleného vzájomného hodnotenia, súbeh rady a udeľovania ocenení. Očakáva sa, že celý cyklus, od predloženia po udelenie ceny, bude trvať 4 až 6 mesiacov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz