Názov projektu: Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 20.5.2022

Dátum otvorenia: 7.11.2022

Dátum ukončenia: 8.12.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť výskum generujúci hypotézy u transrodových ľudí s cieľom charakterizovať biologický a imunologický vplyv intervencií (hormónov, liekov a chirurgických zákrokov) používaných na zmenu pohlavia a ich vplyv na náchylnosť k HIV a iné sexuálne prenosné infekcie (STI).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz