Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 28.7.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia. Invazívne nervové záznamy poskytujú jedinečné okno do ľudského mozgu na preskúmanie nervových obvodov a nervovej dynamiky, ktoré sú základom zložitých nálad, emócií, kognitívnych funkcií a správania s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením. Okrem toho schopnosť stimulovať prostredníctvom rovnakých elektród umožňuje priame kauzálne testy moduláciou dynamiky siete. Cieľom tohto FOA je zamerať sa na medzeru vo vedeckých poznatkoch o funkcii nervových obvodov súvisiacich s poruchami duševného zdravia. Výskumníci by sa mali zamerať na špecifické otázky vhodné pre invazívne spôsoby zaznamenávania, ktoré majú vysoký translačný potenciál. Vývoj nových terapií je mimo rámca tohto FOA, hoci sa podporuje vývoj nových nástrojov/metód na umožnenie relevantných štúdií duševného zdravia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz