Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len SZU) v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca Centra rozvoja SZU:

Kritériá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca Centra rozvoja SZU

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, (akademický titul PhD. alebo CSc.),
 • odborná prax minimálne 15 rokov,
 • manažérske schopnosti v oblasti plánovania národných (alebo nadnárodných projektov),
 • autorstvo minimálne jedného národného (alebo nadnárodného) projektu,
 • riadenie implementácie minimálne jedného projektu v celkovom objeme nad 3 mil. EUR,
 • skúsenosť s vedením kolektívu minimálne 10 ľudí minimálne počas 10 rokov,
 • znalosť cudzieho jazyka.

Uchádzači predložia:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením znalosti cudzieho jazyka,
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine.
 • na výberovom konaní odprezentujú uchádzači prezentáciu o smerovaní činnosti Centra rozvoja SZU.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením
„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Odbor personálno – právny
Limbová 12, 833 03 Bratislava

Termín odovzdania prihlášok: 15. mája 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 

VK vyhlásené 28. 04. 2023
Poradové číslo: VK/12/2023