Dokumenty:


 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie:

3 miesta vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na funkčnom mieste odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo

Pracovný pomer: ustanovený pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: júl 2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 • špecializácia v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • pedagogická a odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná.

3 miesta vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na funkčnom mieste asistent pre študijný program ošetrovateľstvo

Pracovný pomer: kratší pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: júl 2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 • špecializácia v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • pedagogická a odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH).

1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste odborný asistent pre študijný program rádiologická technika

Pracovný pomer: kratší pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: október 2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik alebo lekár s odborným zameraním na rádiológiu alebo nukleárnu medicínu alebo radiačnú onkológiu,
 • špecializácia v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • pedagogická a odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná.

1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste asistent pre študijný program fyzioterapia

Pracovný pomer: kratší pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: september 2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • odborná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 • špecializácia v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • pedagogická a odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH).

1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste asistent pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť

Pracovný pomer: kratší pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: júl 2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 •  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • odborná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 • špecializácia v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • pedagogická a odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH).

 

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (doložené VUPCH),
 6. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 7. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 8. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 10. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

 

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Odbor personálno-právny

Limbová ul. 12

833 03  BRATISLAVA 37

 

Termín odovzdania prihlášok do: 16. júna 2023 (vrátane).

 

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 

 

VK vyhlásené: 31. 05. 2023

Poradové číslo: VK/19/2023