Dokumenty:

 • Správca informačných technológií a IT servisu DOC685
 • Riaditeľ odboru ekonomiky a financovania DOC824
 • Riaditeľ odbor verejného obstarávania a materiálno technického zásobovania DOC826

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Kvestorátne útvary SZU na obsadenie:

Riaditeľ odboru ekonomiky a financovania

1 vedúce miesto

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • znalosť legislatívy pre Rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • odborná prax minimálne 15 rokov,
 • prax v riadení zamestnancov v oblasti ekonomiky a účtovníctva minimálne 10 rokov,
 • znalosť tvorby rozpočtu organizácie,
 • znalosť SW Softip a úplné zvládnutie balíka MS Office.

 

Správca registratúry a archivácie

1 vedúce miesto

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • znalosť legislatívy pre danú oblasť,
 • znalosť SW Registratúra a balíka MS Office,
 • odborná prax minimálne 10 rokov,
 • znalosť AJ na úrovni min. B2.

Správca informačných technológií a IT servisu

1 vedúce miesto

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • odborná prax minimálne 10 rokov,
 • veľmi dobrá orientácia v SW pre VŠ,
 • ovládanie grafických SW na užívateľskej úrovni a dokonalé ovládanie balíka SW Office,
 • tvorba web stránok,
 • prax v riadení zamestnancov v oblasti informačných technológií minimálne 5 rokov,
 • znalosť AJ na úrovni min. B2.

Riaditeľ odboru verejného obstarávania a materiálno technického zásobovania

1 vedúce miesto

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • znalosť legislatívy pre danú oblasť,
 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • prax v riadení zamestnancov v oblasti verejného obstarávania minimálne 3 roky,
 • prehľad o dodávateľoch tovarov a služieb v SR,
 • znalosť AJ, alebo NJ min. na úrovni B2.

 

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti,
 10. písomné spracovanie vízie riadeného teamu a jeho  činností na 3 strany vo formáte A4.

Univerzita môže na požiadanie poskytnúť uchádzačovi základné dáta pre prípravu Projektu v zmysle bodu 10.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 08. septembra 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

VK vyhlásené: 16. 08. 2023
Poradové číslo: VK/23/2023