Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúceho zamestnanca pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií:

1 miesto prednostu Ústavu výživy

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v zdravotníckom alebo prírodovednom odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • odborná prax minimálne 10 rokov,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov v študijnom programe fyziologická a klinická výživa,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v zdravotníckom odbore,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár, alebo sestra,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných / certifikovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov / certifikovaných pracovných činností pre zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár alebo sestra v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • pedagogická prax minimálne 2 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • znalosť cudzieho jazyka.

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas uchádzača so spracovaným osobných údajov na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej pracovnej činnosti,
 10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta, ak ide o pracovnú pozíciu vedúceho katedry.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením
výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03  BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 15. 11. 2022 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené: 18. 10. 2022
Poradové číslo: VK/31/2022

Dokumenty: