Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií:

1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii docent pre študijný program dentálna hygiena

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár,
 • odborná prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas uchádzača so spracovaným osobných údajov na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej pracovnej činnosti,
 10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta, ak ide o pracovnú pozíciu vedúceho katedry.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.
Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením
výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03  BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 24. 10. 2022 (vrátane).
Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené: 26. 09. 2022
Poradové číslo: 26/2022

Dokumenty: