1. Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá.

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/12/vyzva-transformacne-a-inovacne-konzorcia/ .

Výzva je otvorená do 13. septembra 2023.

 2. Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora. Spolupráca medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom zrealizovaná v minulosti musí byť zároveň jednoznačne preukázateľná a zdokladovaná v zmysle podmienok tejto výzvy.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/23/matching-granty-ku-zdrojom-ziskanym-od-sukromneho-sektora-v-ramci-vyskumnej-spoluprace/

Výzva je otvorená do 27. septembra 2023 (druhé kolo výzvy bude otvorené 27.6.2024 a uzatvorené 26.9.2024).

 3. Výzva: Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov a taktiež zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia. Podpora z tejto výzvy prinesie viacero benefitov, najmä zvýši kapacitu excelentných vedcov na Slovensku, zvýši atraktivitu a internacionalizáciu slovenského výskumného prostredia, čo bude mať dopad na vyššiu mieru spolupráce s vedeckými komunitami v zahraničí.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/27/stipendia-pre-excelentnych-vyskumnikov-a-vyskumnicky-r2-r4/

Výzva je otvorená do 28. septembra 2023.

  4. Výzva: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného výskumného tímu vybudovaného okolo konkrétneho excelentného výskumníka (hlavného riešiteľa). Výzva je otvorená pre medzinárodne uznávaných výskumníkov, a to tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia, ktorí budú realizovať svoj výskum na Slovensku. Cieľom podpory je zvýšiť kvalitu výskumu a inovácií v strategicky definovaných témach, a tak zlepšiť situáciu ľudských zdrojov a zároveň zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť výskumných tímov, zvýšiť ich konkurencieschopnosť pri zapájaní sa do riešenia európskych projektov, skvalitniť prístrojové vybavenie a stabilizovať ľudské zdroje.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/29/velke-projekty-pre-excelentnych-vyskumnikov/

Výzva je otvorená do 28. septembra 2023.