Akademická samospráva

Predseda:

 • prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
  Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce

Predsedníctvo:

 • prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda
  Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 • MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 • PhDr. Mgr. Jarmila BRAMUŠKOVÁ, PhD., MPH – člen predsedníctva
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej obce
 • Ivana TINKOVÁ – podpredseda
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU, študentská časť akademickej obce
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
Zamestnanecká časť
 • MUDr. Juraj DEGLOVIČ, PhD., MPH
  Lekárska fakulta SZU
 • doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • Ing. Bc. František GLONČÁK, PhD.
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • Mgr. Martin HRUBALA
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • MUDr. Ľubica MURÍNOVÁ, PhD.
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • PhDr. Bc. Zuzana RYBÁROVÁ, PhD., MPH
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • PhDr. Juraj TIHÁNYI, PhD., MPH
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • RNDr. Dana ŽÁKOVÁ, PhD.
  Lekárska fakulta SZU
Študentská časť
 • Radoslav HERIBAN
  Lekárska fakulta SZU
 • Denis JÁNOŠÍK
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • Marek JURIGA-BRANKOVIČ
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • Hana JURÍKOVÁ
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • Martin KOMPIŠ
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • Mária ŠIMALJÁKOVÁ
  Lekárska fakulta SZU
 • Ivana TINKOVÁ
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • Gabriella TREDOUX
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Predseda:

 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor

Členovia:

 1. prof. PhDr. Róber Babeľa PhD., MBA, MSc., (iHTA), FISAC
 2. prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH
 3. prof. MUDr. Ján  Benetin, CSc.
 4. prof. RNDr.  Shubhada Bopegamage, CSc.
  Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA
 5. prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
 6. doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
 7. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 8. doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, univ. prof.
 9. MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.
 10. prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC
 11. MUDr. Tomáš  Heger, PhD., MPH, MHA
 12. prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.
 13. prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.
 14. RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
 15. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
 16. doc. MUDr. Miroslav Kilian, PhD., MBA
 17. prof.  MUDr. Cyril Klement, CSc.
 18. prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
 19. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
 20. prof. MUDr.  Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 21. doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
 22. doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
 23. Ing. Juraj Majtán, DrSc.
 24. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
 25. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 26. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA
 27. Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 28. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.
 29. doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 30. doc. PhDr.  Hana Padyšáková, PhD.
 31. prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 32. prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
 33. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
 34. doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
 35. doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 36. doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 37. doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
 38. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 39. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
 40. prof., MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
 41. prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., MPH,  FEBPS
 42. doc. PhD. Elena Žiaková, PhD.
 43. doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]

Časový harmonogram

Termíny:

 • marec 2024
 • apríl 2024

Riadne zasadnutia Akademického senátu SZU v Bratislave sa uskutočnia vo štvrtok v priestoroch Auly na rektoráte SZU v Bratislave, Limbová 12. Informácie o termíne, čase a mieste konania riadnych zasadnutí Akademického senátu SZU budú členom Akademického senátu SZU, rektorovi SZU, prorektorom SZU, kvestorovi SZU, predsedom rád fakúlt SZU a dekanom fakúlt SZU sprostredkované prostredníctvom elektronickej pošty v časovom limite určenom v rokovacom poriadku Akademického senátu SZU v Bratislave.

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave