Predstavitelia univerzity

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.
rektor

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
predseda Akademického senátu

Ing. Igor NAŇO, MPH
kvestor

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH
prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.
prorektorka pre pregraduálne štúdium

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím