VK/11/2023 – Funkčné miesto vedúca/i Katedry dentálnej hygieny (20.3.-11.4.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií…

VK/10/2023 – Funkčné miesto odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (20.3.-11.4.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 1 miesta vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste odborný asistent…