Séria odborných workshopov pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti pripravila pre budúcich zdravotníckych záchranárov v končiacich ročníkoch sériu odborných workshopov na zdokonaľovanie odborných zručností. Na prvom z podujatí, ktoré sa dňa 22. marca 2023 uskutočnilo na pôde našej fakulty, mali študenti možnosť zoznámiť sa s novými technológiami, ktoré budú využívať v praxi. Poslucháči sa zamerali aj na najnovšie prístrojové vybavenie,…

V stredu 29. marca SZU organizuje Deň zamestnávateľov

Slovenská zdravotnícka univerzita vníma dlhodobo zvýšený záujem o prezentačný priestor pred študentami našich fakúlt. Z toho dôvodu sme sa rozhodli štandardizovať túto formu interakcie medzi zamestnávateľmi a študentami – potenciálnymi zamestnancami organizovaním Dňa zamestnávateľov. Historicky prvé podujatie sa uskutoční v stredu 29. marca v aule univerzity a priľahlých učebniach a priestoroch. Účasť na podujatí potvrdilo 11 zdravotníckych…

UHPO – Simulačné cvičenie pre študentov 2. a 3. ročníkov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť

Študenti UZS si v teréne preveria svoje teoretické znalosti Medicína katastrof je mladý, interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý integruje poznatky a skúsenosti z urgentnej medicíny, intenzívnej medicíny a krízového manažmentu v podmienkach, ktoré vznikajú pri mimoriadnych udalostiach (UHPO) s cieľom taktickej záchrany čo najväčšieho počtu postihnutých. Cieľom Katedry UZS je zabezpečovať pre svojich poslucháčov aktívne využívanie teoretických…

Študent FOaZOŠ poskytol pomoc pri nečakanej udalosti

Študent Denis Jánošík, napriek tomu, že je poslucháčom len 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, preukázal duchaprítomnosť pri svojej ceste vlakom na zastávke Horný Smokovec dňa 2. februára 2023. Cestujúcemu, ktorý skolaboval, poskytol základnú prvú pomoc a koordinoval ďalšie činnosti na zabezpečenie privolania posádky ZZS. O tejto situácii sme sa dozvedeli od spolucestujúcej – Márie Zelenkovej…

VK/11/2023 – Pracovné miesto vedúca/i Katedry dentálnej hygieny a vedúca/i Katedry profesijného rozvoja učiteľov (20.3.-11.4.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií…

VK/10/2023 – Funkčné miesto odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (20.3.-11.4.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 1 miesta vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste odborný asistent…

Dekanské voľno dňa 11. apríla 2023

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave udeľuje dekanské voľno dňa 11.04.2023 všetkým študentkám a študentom fakulty FOaZOŠ SZU v súvislosti s pokojným prežitím Veľkonočných sviatkov. [Dokument v PDF] prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. v. r. dekanka Hlavná stránka FOaZOŠ

Habilitačné konanie – MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.11.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Riziková stratifikácia pokročilej choroby pečene Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Prezenčná listina…

Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.10.2020 Dátum ukončenia: 18.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vývoja a overenia inovatívnych stratégií na účinné dodávanie anti-HIV génových terapií špecifickým cieľovým bunkám in vivo. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz