11th Global Summit on Nursing Education & Health Care, Toronto, Kanada – s účasťou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Dňa 1. a 2. júla 2024 sa v Toronte (Kanada) konal kongres „11th Global Summit on Nursing Education & Health Care”. Odborníci z celého sveta sa spojili a predniesli výsledky svojej vedecko-výskumnej práce a skúsenosti s uplatňovaním princípov praxe založenej na dôkazoch v ošetrovateľskom vzdelávaní a v ošetrovateľskej praxi. Slovenská republika mala tiež svojich zástupcov v programe, a to z Katedry ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

Výberové konanie 64/2024

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent 1 miesto pre…

Štátne skúšky v akademickom roku 2023/2024. Prví absolventi dentálnej hygieny.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa v akademickom roku 2023/2024 konali štátne skúšky v 11 študijných programoch dennej a externej formy bakalárskych a magisterských študijných programov. Komisie pre štátne skúšky, ktorých zloženie posilnili okrem odborníkov z fakulty i zástupcov iných vysokých škôl a odborníci z praxe, preverila vedomosti 236 študentov. Brány fakulty opustilo 222 absolventov, ktorí…

„Zvyšovanie kvality vzdelávania sestier“ – workshop s mentorkami

Dňa 26. júna 2024 pozvanie prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD, MPH, univ. prof., dekanky fakulty, vedúcej Katedry ošetrovateľstva, prijali  mentorky – sestry z klinických pracovísk, ktoré sa podieľajú na odbornej príprave študentov dennej a externej formy študijného programu ošetrovateľstvo. Programom workshopu bolo informovanie mentoriek o nastavených procesoch vnútorného systému kvality fakulty v oblasti praktickej výučby. Sestrám z praxe dekanka podrobne…

LEKÁRSKA FAKULTA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY MÁ NOVÝCH DOCENTOV

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie  SZU a UNB a  prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a zahraničné vzťahy doc. MUDr. Štefan LAŠŠÁN, PhD., MPH a primár Kliniky hrudníkovej chirurgie  SZU a UNB  doc. MUDr. Martin LUČENIČ, PhD. úspešným ukončením habilitačného konania rozšírili rady docentov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Obom srdečne blahoželáme  a  želáme…

Kvalita vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov – získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov

Dňa 27. júna 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave uskutočnil workshop so zamestnávateľmi absolventov jednotlivých študijných programov – sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, zdravotníckych záchranárov, rádiologických technikov. Námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť, manažérky kvality a riaditeľky pre vzdelávanie jednotlivých zdravotníckych zariadení prijali pozvanie prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD, MPH, univ. prof., dekanky fakulty. Programom…

Medzinárodná konferencia pod záštitou Európskej hepatologickej spoločnosti (EASL)

V Banskej Štiavnici sa pod záštitou Európskej hepatologickej spoločnosti uskutočnila Medzinárodná konferencia, ktorú viedol prodekan pre vedu a výskum LF SZU doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.  Sympózium zastrešila Lekárska fakulta SZU spolu s našim dekanom doc. MUDr. Mgr.  Ladislavom Kuželom, PhD., MPH.  Tohtoročné sympózium bolo zamerané na mnohé dôležité témy ako endoskopická hepatológia, či opakovanie primárnej sklerotizujúcej…

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI NA RAŇAJKÁCH S DEKANKOU

Dňa 25.6.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií konali Raňajky s dekankou prof. PhDr. Zuzanou Slezákovou, PhD., MPH. Tohto stretnutia sa zúčastnili študenti Renáta Böhmová, Fujáková Daniela a Mráziková Petra, ktorým bola udelená Cena dekana za najlepšie študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia a Michal Riša, ktorý dostal Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu.…

PROMÓCIE ABSOLVENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

Dňa 24. júna 2024 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila jedna z  najočakávanejších udalostí spojených so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia študijných programov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Predsedom slávnostného senátu bol rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr.…

Medzinárodný vedecký kongres Interdisciplinary care for people in health and disease in the face of modern challenges and threats

Dňa 12. júna 2024 sa v Poľskom Olsztyne konal Medzinárodný vedecký kongres v rámci bilaterálnej dohody (V4)  medzi Poľskom a Slovenskom s názvom „Interdisciplinary care for people in health and disease in the face of modern challenges and threats“. Organizátorom kongresu boli University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Collegium Medicum, School of Public Health, Olsztyn, Poland, Polish Nursing…