Rektorátne útvary

Rektorátne útvary sú útvary s celouniverzitnou pôsobnosťou organizačne a metodicky riadené rektorátom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Odbor mediálnej a edičnej činnosti zabezpečuje informovanie mediálnej, odbornej a laickej verejnosti o aktivitách, činnosti a projektoch, ktoré sa realizujú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za týmto účelom koordinuje komunikačné a marketingové aktivity SZU, organizuje tlačové besedy, podáva informácie médiám a pripravuje podujatia propagujúce univerzitu na verejnosti.

PaedDr. Peter Kimijan
Mgr. Juraj Tichý

riaditeľ odboru

JUDr. Mária Marsoufanidis Balomenos Fogašová

právnik

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

právnik

easter egg #1

JUDr. Anna Vizváry Mihálová

právnik

Ing. Martina Kimijanová

administratívny pracovník / asistent

JUDr. Eva Kormanová

všeobecný administratívny pracovník

Lucia Ondrisková

všeobecný administratívny pracovník

Eva Cicková

všeobecný administratívny pracovník

Ing. Judita Krajčírová

všeobecný administratívny pracovník

Mgr. Beáta Remešová

všeobecný administratívny pracovník

Mgr. Jana Ižáková

všeobecný administratívny pracovník

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ

Jakub Králik, MBA

odborný referent

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

predseda

JUDr. Janka Al Henami

tajomník

Hlavný kontrolór je vedúcim zamestnancom univerzity. Organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť v rámci pôsobnosti univerzity v oblasti dodržiavania záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity a jej súčastí, v oblasti dodržiavania finančnej disciplíny, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom univerzity.

Ing. Peter Čurgaly

Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len komisia) dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu.

Komisia posudzuje všetky projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu ako z hľadiska etického tak aj medicínskeho. Komisia zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov.

Cieľom komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.

Predseda
 • doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Tajomník
 • RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.
Zoznam členov:
 • MUDr. Anna Boháčiková
 • prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • JUDr. Mária Nováková, PhD.
 • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
 • doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Kontakt:

eticka.komisia(zavináč)szu.sk

Dokumenty na stiahnutie

Štatút Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity
Žiadosť o posúdenie diplomovej práce (DOCX, PDF)
Prehlásenie o etike výskumu (DOCX, PDF)
Protokol záverečnej práce (DOCX, PDF)

Ak sa v projekte, ktorý schvaluje grantová agentúra, používajú zvieratá, je nutné písomné vyjadrenie Etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami k etickému hodnoteniu projektu podľa § 36 nariadenia vlády č. 377/2012 Z.z. Písomné vyjadrenie Etickej komisie je prílohou žiadosti o schválenie projektu, ktorá sa zasiela na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR), Botanická 17, 842 13 Bratislava. V SR sa môžu vykonávať na zvieratách iba schválené pokusy v schválených pokusných zariadeniach!

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami

Experimentálne zverince Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečujú komplexnú starostlivosť o experimentálne zvieratá pre potreby vedy a výskumu. Zámerom je vytvoriť podmienky na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a na základe Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami je odborným poradným orgánom SZU. Povinnosti vyplývajúce zo štatútu sú záväzné pre všetkých členov komisie.

Prílohy:
 • Štatút poradného výboru SZU 17.4.2024
 • Štatút etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami
 • Vymenúvací dekrét poradného výboru
 • Vymenúvací dekrét členov poradného výboru

vymenovaci dekret Poradneho vyboru

Kontakt:

ek.zvierata@szu.sk

Etická komisia vyžaduje od žiadateľa nasledovnú dokumentáciu:

emailovú žiadosť o posúdenie – ek.zvierata@szu.sk
tlačivo pre ŠVPS SR: Žiadosť o schválenie projektu – príloha č.2 k vyhláške č. 436/2012 Z.z.

Odkazy:

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o schválenie pokusu

Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012

Usmernenie pre užívateľov zvierat v projektoch

Absolventi školenia: Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, akreditované školenie AK MŠ SR za rok 2015

Aktualizované 24.1.2024 (Jakub Králik, MBA)