Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je zriadené štatútom a so súhlasom ministerstva zdravotníctva rozhodnutím zo dňa 27.1.2021

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ.

Centrum ďalej zabezpečuje zadávanie dotazníkov na prieskum názorov vybraných cieľových skupín na zabezpečovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti SZU, analyzuje, spracováva výsledky prieskumu vo forme správ z periodického hodnotenia študijných programov, sleduje ďalšie vybrané ukazovatele hodnotenia kvality, vypracováva vnútorné predpisy, novelizuje ich  a navrhuje metodiku práce v oblastiach vnútorného systému kvality na SZU v spolupráci s Radou pre VSZK SZU.

Ďalej zabezpečuje tvorbu univerzitnej hodnotiacej správy o implementácií vnútorného systému.

Organizačne sa spolupodieľa na zabezpečení školení a seminárov súvisiacich so zabezpečovaním a zdokonaľovaním kvality na SZU, realizuje školenia a semináre o systéme zabezpečenia kvality pre nových zamestnancov univerzity.

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)