Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je zriadené štatútom a so súhlasom ministerstva zdravotníctva rozhodnutím zo dňa 27.1.2021

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

• Politiky na zabezpečovanie kvality (článok 2, Štandardy SAAVŠ)

Vnútorný systém kvality je zameraný na napĺňanie poslania univerzity a jej strategických cieľov definovaných v dlhodobom zámere SZU a na tento účel má stanovené politiky, štruktúry a procesy, ktoré sú definované v hlavnom vnútornom predpise s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. SZU má vytvorené štruktúry koherentného vnútorného systému kvality pre celú inštitúciu.

Dôkazy, dokumenty:

• Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov (článok 3, Štandardy SAAVŠ)

SZU má formalizované štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov. Sú stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality študijného programu.

Dôkazy, dokumenty:

1. VP č. 8/2021 – vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo
2. VP č. 9/2021- Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
2.1. Príloha 1 – Žiadosť o posudzovanie študijného programu Radou kvality SZU
2.2. Príloha 2 – Žiadosť o posudzovanie habilitačného konania a inauguračného konania
2.3. Príloha 3 – Správa o plnení štandardov a kritérií študijného programu
2.4. Príloha 4 – Správa o plnení štandardov a kritérií habilitačného a inauguračného konania
2.5. Príloha 5 – Uznesenie Rady kvality SZU  k študijnému programu
2.6. Príloha 6 – Uznesenie Rady kvality SZU k habilitačnému konaniu a inauguračnému konaniu
2.7. Príloha 7 – Rozhodnutie o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program
2.8. Príloha 8 – Rozhodnutie o udelení oprávnenia uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
3. Smernica č. 1/2022 – O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
4. Programové rady jednotlivých študijných programov
4.1 Zoznam programových rád FOaZOŠ
4.2 Zoznam programových rád FVZ
4.3 Zoznam programových rád LF
4.4 Zoznam programových rád FZ BB
5. Rady kvality fakúlt

• Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta (článok 4, Štandardy SAAVŠ)

Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov. Integrovaním študentov do organizačnej aj výskumnej práce rozvíjanej vo všetkých študijných programoch sa vytvárajú podmienky pre primerané zapojenie študentov študijného programu do tvorivých činností v závislosti od úrovne kvalifikačného rámca a výstupov vzdelávania. Študenti vykonávajú počas štúdia tvorivú činnosť, pri ktorej samostatne aplikujú získané vedomosti a to v rámci ročníkových, semestrálnych a záverečných prác, ŠVOČ, resp. samostatnej odbornej činnosti počas realizácie odborných praxí a praktických  predmetov výučby. Zameranie je na aktívne zvládnutie parciálneho okruhu zručností a kompetencií v súlade s výstupmi vzdelávania študijného programu každým študentom.

Dôkazy, dokumenty:

1. Študijný poriadok SZU
2. VP č. 15/2022 – Pravidlá hodnotenia študentov učiteľmi na SZU v Bratislave
3. VP č. 14/2022 – Pravidlá preskúmavania podnetov študentov na SZU
4. VP č. 10/2022 – Etický kódex SZU
5. VP 3/2023 Pravidlá posudzovania plagiátorstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
6. Štipendijný poriadok SZU
7. Disciplinárny poriadok SZU v Bratislave pre študentov (2011)
8. Smernica č. 5/2019 – O náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
9. Smernica dekana o obsadzovaní pozícií študentských pomocných vedeckých síl na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
10. Zásady študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
11. Smernica č. 5/2023 o školnom a poplatkoch na SZU [PDF]

  • Príloha A – Žiadosť o vrátenie školného/časti školného [DOCx]
  • Príloha B – Žiadosť o zníženie/odpustenie/odloženie termínov splatnosti školného [DOCx]
  • Príloha 1 – Platcovia I Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom v dennej a externej forme (štúdium v slovenskom jazyku) platnosť pre akademický rok 2023/2024 [PDF]
  • Príloha 2 – Platcovia II Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom (Fees & Costs; FM SMU GENERAL MEDICINE STUDY PROGRAMME) študujúcich v anglickom jazyku platnosť pre akademický rok 2023/2024 [PDF]
  • Príloha 3 – Platcovia III Výška poplatkov spojených s habilitačným a inauguračným konaním na fakultách SZU [PDF]
  • Príloha 4 – Platcovia IV Výška poplatkov za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SZU [PDF]
  • Príloha 5 – Platcovia V Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole [PDF]

12. Vnútorný predpis č. 19/2022 – O administrácii procesu podávania žiadosti, vydávania potvrdení a rozhodnutí pre študentov alebo absolventov na jednotlivých fakultách SZU
13. Smernica č. 6/2021 – K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
14. Smernica č. 2/2020 – O zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl
15. Posudky záverečných prác a iných tvorivých výstupov študentov
16. Výstupy tvorivej činnosti študentov (CRZP)
17. Informačné listy predmetov (MAIS)
18. Opisy študijných programov (MAIS)

• Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov (článok 5, Štandardy SAAVŠ)

Na univerzite sú zavedené, uplatňované, zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre všetky fázy študijného cyklu študenta, najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Pravidlá sú verejne prístupné všetkým zainteresovaným stranám študijného programu.

Dôkazy a dokumenty:

1. VP č.13/2022 – Pravidlá prijímacieho konania na SZU v Bratislave
2. VP č.18/2022 – O vydávaní dokladov o štúdiu na SZU v Bratislave
3. Štatút SZU
4. Štatúty fakúlt: FOaZOŠ, LF, FVZ, FZ BB
5. Študijný poriadok SZU
6. Smernica č. 6/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
7. Smernica č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+
8. Opisy študijných programov (MAIS)
9. Etický kódex SZU
10. Disciplinárny poriadok SZU
11. Disciplinárny poriadok študentov jednotlivých fakúlt
12. Smernica č. 5 /2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019
13. Záznamy o porušení pravidiel na zabezpečenie výstupnej integrity – (CRZP)
14. Záznamy o a zahraničných mobilitách
15. Záznamy o priebehu štúdia. Záznamy o štátnej skúške. Záznamy o ukončení štúdia a vystavení a odovzdaní dokladov o absolvovaní štúdia. Záznamy o inom ako riadnom skončením štúdia (MAIS, archív a registratúra)

• Učitelia (článok 6, Štandardy SAAVŠ)

Výber vysokoškolských učiteľov na univerzite je transparentný, objektívny a odborne fundovaný a realizovaný na základe vopred známych požiadaviek a kritérií, ktoré sú v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom vysokej školy a so všeobecne záväznými predpismi. Výber vysokoškolských učiteľov je otvorený a umožňuje ich medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu.

Dôkazy a dokumenty:

1. VP č. 12/2022 – Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov, schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác na SZU
2. Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov
2.1 VP č.6/2022 – Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na FOaZOŠ v odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy.
2.2 Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na LF
2.3 Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na FVZ
2.4 Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na FZ
3. VP č. 21/2022 – Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
4. VP č. 8/2022 – Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
5. Smernica č. 4/2021 – O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť
6. Smernica č. 3/2021 – O tvorivej činnosti zamestnancov SZU v Bratislave
7. VP č. 10/2022 – Etický kódex SZU
8. Smernica č. 3/2019 – Zásady udeľovania čestného titulu ,,profesor emeritus“ na SZU v Bratislave
9. Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor:
9.1 VP č. 5/2022 – Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
9.2 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave
9.3 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
9.4 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU v Bratislave
10. Plán rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU v Bratislave (2022)
11. Habilitačné a inauguračné konanie:
11.1 VP č. 7/2022 Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislave
11.2 VP č. 8/2022 – Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

11.3 VP č. 9/2022 – Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
11.4 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
12. Smernica č.1/2020 – O edičnej činnosti SZU v Bratislave
13. Smernica č. 1/2023 – Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s čl. 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU a čl. 45 a čl. 46 ods.2 Štatútu SZU vydáva smernicu o spôsobe hodnotenia uchádzačov vo výberovom konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, ktorou sa podrobnejšie upravuje a dopĺňa vnútorný predpis SZU č. 22/2022 ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
14. Organizačný poriadok SZU v Bratislave (2022)
15. Archív materiálov uskutočnených výberových konaní na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, registratúrny poriadok univerzity
16. Smernica č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť
17. Smernica č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
18. Opisy pracovnej činnosti učiteľov
19. Pracovné úväzky učiteľov sú na jednotlivých fakultách
20. Návrhy tém záverečných prác (MAIS)
21. Dôkazy o dlhodobej kontinuálnej výskumnej alebo umeleckej činnosti v problematike študijného programu na významnej medzinárodnej úrovni (Výročné správy univerzity, evidencia publikačnej činnosti SZU)
22. Zoznam osôb zabezpečujúcich študijný program (MAIS)
23. Charakteristiky učiteľov, ktorí vedú záverečné práce (MAIS)
24. Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností SAAVŠ (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)
25. Hodnotenia učiteľov
26. Opisy študijných programov (MAIS)
27. Informačné listy predmetov (MAIS)
28. Správy o priebežnom a periodickom hodnotení študijných programov
29. Pravidlá uvádzania nových zamestnancov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
30. Pravidlá zriaďovania odborových komisií doktorandského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
31. ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV VYSOKÝCH ŠKÔL

• Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov (článok 7, Štandardy SAAVŠ)

Univerzita má primerané finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných programov a súvisiacich tvorivých, podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej poslaniu.

Dôkazy a dokumenty:

• Zhromažďovanie a spracovanie informácií (článok 8, Štandardy SAAVŠ)

Sú systematicky zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované informácie, ktoré sú využívané v efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít vysokej školy.

Dôkazy a dokumenty:

• Zverejňovanie informácií (článok 9, Štandardy SAAVŠ)

Na SZU sú zverejňované jasné, presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programoch a ich absolventoch, ako aj ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s poslaním vysokej školy, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť.

Dôkazy a dokumenty:

1. Smernica č. 4/2022 – O pravidelnom zverejňovaní informácií o študijných programoch a ich absolventoch
2. Webové sídlo univerzity a domény fakúlt
3. Aktuálne informácie o implementácii a fungovaní vnútorného systému, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach – webová stránka o vnútornom systéme, rozhodnutia rady pre VSZK, zápisnice zo zasadania Rady pre VSZK SZU, správa Rady pre VSZK SZU.

• Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov (článok 10, Štandardy SAAVŠ)

Študijné programy sú priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do vnútorného systému sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany.

Dôkazy a dokumenty:

1. VP č. 2/2022 – Vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
2. VP č. 20/2022 – Organizácia hodnotenia kvality vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave zainteresovanými stranami
3. Rada pre VSZK SZU
4. Rokovací poriadok Rady pre VSZK SZU
5. Uznesenia Rady pre VSZK SZU
6. Periodické hodnotiace správy
7. Vnútorné hodnotiace správy študijných programov
8. Zápisnice z prerokovaní správ hodnotení študijných programov a prijímania súvisiacich opatrení na ich zlepšenie (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)
9. Spätná väzba od zainteresovaných strán (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)

• Pravidelné externé zabezpečovanie kvality (článok 11, Štandardy SAAVŠ)

SZU podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že vnútorný systém je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre vnútorný systém.

Dôkazy a dokumenty:

1. Uznesenia Rady pre VSZK SZU – správy, záznamy a rozhodnutia o súlade vnútorného systému so štandardmi pre vnútorný systém (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)
2. Periodická hodnotiaca správa
3. Akademická štvrťhodinka 2021

Centrum ďalej zabezpečuje zadávanie dotazníkov na prieskum názorov vybraných cieľových skupín na zabezpečovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti SZU, analyzuje, spracováva výsledky prieskumu vo forme správ z periodického hodnotenia študijných programov, sleduje ďalšie vybrané ukazovatele hodnotenia kvality, vypracováva vnútorné predpisy, novelizuje ich  a navrhuje metodiku práce v oblastiach vnútorného systému kvality na SZU v spolupráci s Radou pre VSZK SZU.

Ďalej zabezpečuje tvorbu univerzitnej hodnotiacej správy o implementácií vnútorného systému.

Organizačne sa spolupodieľa na zabezpečení školení a seminárov súvisiacich so zabezpečovaním a zdokonaľovaním kvality na SZU, realizuje školenia a semináre o systéme zabezpečenia kvality pre nových zamestnancov univerzity.

DOKUMENTY

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ

Jakub Králik, MBA

odborný referent

JUDr. Janka Al Henami

odborná referentka Centrum pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora

Mgr. Michal Kratochvíla, PhD.

dátový analytik – externista

Aktualizované: 25.4.2023