Katedra všeobecného lekárstva LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

prof. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH
vedúca katedry

tel.: +421 2 593 70 621, e-mail: katarina.gazdikova(zavináč)szu.sk

Vítame Vás na webovej stránke Katedry všeobecného lekárstva. Stránka obsahuje najdôležitejšie informácie o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo. Ponúka Vám komplexný prehľad špecializačného študijného programu kontinuálneho vzdelávania. Pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z odboru Všeobecné lekárstvo sú k dispozícii informácie o dĺžke, forme a počte požadovaných výkonov počas cirkulácie na jednotlivých oddeleniach a obhajobe atestačnej práce. Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu. Ponúkame aktualizovaný plán aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania, ktoré organizuje Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

Kontakty:

+421 948 981 868
+421 2 593 70 427
+421 2 593 70 181

Členovia Katedry:

Prílohy obsahujú aktuálne odkazy na dôležité stránky, resp. tlačivá potrebné na zaradenie a realizáciu špecializačného štúdia na našej katedre.

Úlohou Katedry všeobecného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti všeobecných praktických lekárov pre dospelých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho praxe.

Všeobecné lekárstvo predstavuje špecifický odbor s multidisciplinárnym a integrujúcim charakterom, kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sa snažíme profilovať týmto smerom. Katedra všeobecného lekárstva vedomostne pripravuje prvokontaktových lekárov, preto je potrebné zameriavať pozornosť aj špecifikám tejto činnosti. Katedra v príprave kurzov kladie dôraz na vyučovanie a vyprofilovanie profesionálnej schopnosti komunikácie lekára s pacientom v záujme integrovaného a koordinovaného poskytovania komplexnej liečebnej, rehabilitačnej, paliatívnej a preventívnej starostlivosti na podporu zdravia. V súčasnej dobe rýchleho napredovania modernej diagnostiky a liečby je nevyhnutné klásť dôraz aj na najmodernejšie teoretické poznatky vedy a výskumu, ktoré by boli prenesené do praxe a aplikované v diagnostike a liečbe pacientov.

Keďže je v súčasnosti stále diskutovanou otázka vyššieho veku všeobecných lekárov s potrebou dopĺňania primárneho kontaktu o mladých, erudovaných a perspektívnych lekárov, tešíme sa, že postupne rastie záujem mladších vekových skupín o získanie tejto špecializácie, aj keď na druhej strane si uvedomujeme prekážky brániace ešte väčšiemu rozmachu tohto krásneho odboru, veď v minulosti sa rodinní lekári tešili významnému spoločenskému hodnoteniu. Za posledné roky sa nám podarili viaceré pozitívne kroky v rámci vzdelávania všeobecných lekárov na Slovensku. Prvým je rezidentské štúdium a druhým je možnosť získania špecializácie v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo formou Doplnkovej odbornej prípravy pre lekárov s už ukončenou špecializáciou v presne definovaných odboroch.

Informácia o aktuálnom uskutočňovaní špecializačného štúdia:

Špecializačné štúdium sa realizuje v zmysle aktuálneho znenia Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a aktuálneho znenia Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktuálne znenia sú dostupné na www.slov-lex.sk).

Katedra všeobecného lekárstva pripravuje a realizuje pre lekárov školiace akcie, ktoré sú rozdelené podľa náplne: na tematické, špecializačné, periodické, inovačné, certifikačné kurzy, školiace miesta, cyklické školenia a workshopy. Na výučbe sa podieľajú vedecko-pedagogickí pracovníci SZU, lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty, vedeckí pracovníci SAV a všeobecní praktickí lekári z praxe. Na základe ponuky tematických plánov kurzov SZU majú lekári možnosť výberu školiacich aktivít.

Katedra všeobecného lekárstva nemá kompetencie ako MZ SR. Partnerom MZ SR je hlavný odborník a Rektorát SZU.

Špecializačné skúšky a vydávanie diplomov vykonávajú akreditované pracoviská:

 • Katedra všeobecného lekárstva SZU Bratislava
 • JLF UK Martin
 • Univerzita P. J. Šafárika LF Košice

Doplnenie ku kvalifikačnej atestácii I. stupňa (KA I.st) nie je povinné, týka sa len lekárov, ktorí chcú pracovať v zahraničí.

Pred nástupom na 6-mesačnú prax alebo 9-mesačnú prax pre lekárov zaradených od 1.2.2020 (vrátane lekárov zaradených do doplnkovej odbornej prípravy DOP INT a DOP AIM) do všeobecnej ambulancie pre dospelých je potrebné minimálne dva mesiace pred plánovaným nástupom poslať na adresu Katedry všeobecného lekárstva písomnú žiadosť o schválenie akreditovaného školiteľa obsahujúcu adresu akreditovanej ambulancie a termín praxe. Súčasťou tejto žiadosti je písomný súhlas akreditovaného školiteľa s realizáciou praxe a prehlásením, že v uvedenom termíne nebude v akreditovanej ambulancii vykonávať prax ďalší lekár zaradený do špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo ani z inej vzdelávacej ustanovizne. Rezidenti dokladajú taktiež súhlas zamestnávateľa s miestom, termínom a školiteľom praxe.

Zoznam akreditovaných školiteľov je dostupný na webstránke Rezidentské štúdium MZ SR, viď dokument VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO zoznam akreditovaných zariadení.

UPOZORNENIE pre Rezidentské štúdium MZ SR 

Upozorňujeme rezidentov, ktorí úspešne absolvujú špecializačnú skúšku v odbore Všeobecné lekárstvo na povinnosť nahlásiť na Ministerstvo zdravotníctva SR začatie poskytovania zdravotníckej starostlivosti vyplnením a zaslaním formulára Oznámenie o začatí poskytovania zdravotníckej starostlivosti po úspešnom ukončení rezidentského štúdia na e-mail: katarina.plhakova@health.gov.sk a marianna.kapustova@health.gov.sk.

Všetky vzdelávacie akcie realizované Katedrou všeobecného lekárstva sú určené lekárom zaradeným do špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo, vrátane lekárov zaradených do Rezidentského štúdia MZ SR.

Lekárov zaradených do Rezidentského štúdia MZ SR (Rezidentov) žiadame do prihlášky na jednotlivé vzdelávacie akcie ako aj pri každej komunikácii s katedrou jasne uviesť “Rezident”.

Dôležité termíny
Jesenné termíny akademického roka 2023/24

Plánované termíny špecializačných skúšok pre nerezidentov:

 • 27.11. – 1.12.2023 (termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku do 9.10.2023)
 • 15.1. – 19.1.2024 (termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku do 1.12.2023)

Termín odovzdania špecializačnej práce pred špecializačnou skúškou pre jesenný termín: 21.8.2023. Uvedený termín sa týka aj všetkých rezidentov, ktorí ukončia praktickú časť špecializačného štúdia do 5. decembra 2023 (vrátane).

Obhajoba špecializačných prác prebehne na jesennom 2-týždňovom kurze špecializačného štúdia, ktorý sa uskutoční v termíne 9.10. – 20.10.2023.

Jarné termíny akademického roka 2023/24

Plánované termíny špecializačných skúšok pre nerezidentov:

 • 8. – 12.4.2024 (termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku do 26.2.2024)
 • 9. – 13.9.2024 (termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku do 26.7.2024)

Termín odovzdania špecializačnej práce pred špecializačnou skúškou pre jarný termín: 22.1.2024. Uvedený termín sa týka aj všetkých rezidentov, ktorí ukončia praktickú časť špecializačného štúdia do 15. augusta 2023 (vrátane).

Obhajoba špecializačných prác prebehne na jarnom 2-týždňovom kurze špecializačného štúdia, ktorý sa uskutoční v termíne 11.3. – 22.3.2024.

Rezidenti

Termíny špecializačných skúšok pre rezidentov sú plánované individuálne.

 • Rezidenti končiaci prax do 5.12.2023 obhajujú špecializačnú prácu na jesennom 2-týždňovom kurze špecializačného štúdia (termín odovzdania špecializačnej práce do 21.8.2023).
 • Rezidenti končiaci prax do 15.8.2024 obhajujú špecializačnú prácu na jarnom 2-týždňovom kurze špecializačného štúdia (termín odovzdania špecializačnej práce: do 22.1.2024).
Vzdelávacie aktivity

Mimoriadny tematický kurz organizovaný Katedrou epidemiológie FVZ SZU, Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou SLS:

Škola očkovania pre všeobecných lekárov pre dospelých 18.– 19.4.2024, online

Pozvánka | Prihláška na kurz | Prihláška na kurz-rezidenti

Sken zamestnávateľom podpísanej prihlášky na mimoriadny tematický kurz posielajte Bc. Silvii Durajovej na e-mail silvia.durajova@szu.sk najneskôr do 28.3.2024.

Tematický kurz organizovaný Klinikou pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB:

Základy funkčnej diagnostiky pľúc, 22.-23.4.2024, Nemocnica Ružinov (Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB)

Číslo TK – nerezidenti: 1/0746, Číslo TK – rezidenti: 1/1266

Zamestnávateľom podpísanú prihlášku na vzdelávaciu aktivitu posielajte na poštovú adresu Študijného oddelenia LF SZU najneskôr do 28.3.2024.

Kontrolné dni špecializačného štúdia (KDŠŠ)

– pre všetkých zaradených do odboru 1-krát ročne povinné (kontrola záznamov o priebehu špecializačného štúdia v indexe a logbooku účastníkov):

 • v prvom roku prípravy 13.11.2023 (pôvodný termín 8.11.2023) a 7.3.2024 (pôvodný termín 6.3.2024)
 • v druhom roku prípravy 21.9.2023 (pôvodný termín 13.9.2023) a 25.1.2024 (pôvodný termín 24.1.2024)
 • v treťom roku prípravy 21.9.2023 (pôvodný termín 13.9.2023) a 25.1.2024 (pôvodný termín 24.1.2024)

Tematické kurzy (TK):

 • 25.9., 26.9., 27.9. a28.9.2023
 • 22.1., 23.1., 24.1. (pôvodný termín 25.1.2024), 26.-27.2., 28.2.a 28.2.2024 (pôvodný termín 29.2.2024)

Kurz špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou (KŠŠ):

 • jesenný termín 9.10. – 20.10.2023
 • jarný termín 11.3. – 22.3.2024

Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít je zverejnená v systéme MAIS: zobraziť

Prihlášky na vzdelávacie aktivity (príloha č. 6) sa podávajú na Študijné oddelenie LF SZU (p. Prevožňáková) najneskôr 6 týždňov pred termínom uskutočnenia vzdelávacej aktivity.

Prihlášky na špecializačnú skúšku (príloha č. 7) sa podávajú na Katedru všeobecného lekárstva v aktualizovanom termíne uvedenom vyššie.

Špecializačné práce sa odovzdávajú na Katedru všeobecného lekárstva v aktualizovanom termíne uvedenom vyššie.

Podmienky ku špecializačnej skúške v odbore Všeobecné lekárstvo platné pre všetky formy zaradenia

1. Zaradenie do špecializačného štúdia

1.1 Typ zaradenia do špecializačného štúdia

 • príprava v trvaní 3 roky a 3 mesiace (vrátane 24-mesačného spoločného internistického kmeňa), Vestník MZ SR zo dňa 15. októbra 2010, str. 195 – 198 (príloha č. 9) – špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo – v súčasnosti sa už nezaraďuje
 • príprava v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 26. februára 2014, str. 42 – 54) (príloha č. 10) – pre zaradených od 1. 10. 2014 do 31. 1. 2020 – špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo – v súčasnosti sa už nezaraďuje
 • príprava v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 27. decembra 2019, str. 34 – 47) (príloha č. 11) – pre zaradených od 1. 2. 2020 – špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo

Nové formy špecializačného štúdia pre zaradených od 1.2.2020:

 • doplnková odborná príprava v trvaní 6 mesiacov a 2 týždne
  DOP INT
   (Vestník MZ SR z 27.12.2019 – osobitné vydanie, str. 53-58, príloha č. 11) pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo (5 rokov), gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, pracovné lekárstvo, infektológia, klinická imunológia a alergológia, nefrológia, reumatológia, klinická onkológia alebo hematológia a transfúziológia
 • doplnková odborná príprava v trvaní 9 mesiacov a 2 týždne
  DOP AIM
   (Vestník MZ SR z 27.12.2019 – osobitné vydanie, str. 47-53, príloha č. 11) pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore Anesteziológia a intenzívna medicína (5 rokov)

Zaradenie do špecializačného štúdia (podľa aktuálneho znenia Nariadenia vlády SR č. 296/2010– zaraďuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 2 593 70 252, potrebné dokumenty sú:

 • vyplnená žiadosť (príloha č. 2, rezidenti príloha č. 3) – v prípade doplnkovej odbornej prípravy uviesť typ zaradenia do špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo (napr. DOP INT alebo DOP AIM)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií
 • pracovná zmluva 
 • index odbornosti
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)
 • viac informácií a ďalšie podmienky pre zaradenie do špecializačného štúdia: viď Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania na SZU
 • rezidenti: viď Rezidentské štúdium MZ SR

1.2 Zmena zaradenia do špecializačného štúdia

V prípade zmeny zaradenia do špecializačného štúdia – zaraďuje Pedagogický odbor SZU (bod 1.1), potrebné dokumenty sú:

 • vyplnená žiadosť o zmenu špecializačného štúdia (príloha č. 4)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • pracovná zmluva
 • index odbornosti
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)
 • možnosť započítania odbornej zdravotníckej praxe z predchádzajúceho špecializačného štúdia:
  • vyplnená žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe (príloha č. 5) vrátane jej rozpisu
  • kópia Indexu odbornosti (častí, ktoré dokazujú totožné praxe)
  • kópia Logbooku – záznamníka výkonov (častí, ktoré dokazujú totožné praxe v častiach Klinická prax a Rozpis výkonov)
  • potvrdenie o uhradení poplatku

Žiadosť sa posiela na Študijné oddelenie LF SZU (p. Pokorná) až po zaradení do špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo.

1.3 Uznanie časti ukončeného špecializačného štúdia

Podľa Nariadenia vlády SR č. 34 z 31. januára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov podľa § 71 ods. 4 môže vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo započítať časť totožného ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore (do mája 2004 špecializačná skúška 2. stupňa) lekárovi zaradenému do špecializačného štúdia po 1. októbri 2018 na základe:

 • vyplnenej žiadosti o uznanie časti ukončeného špecializačného štúdia a jej dvoch príloh (príloha č. 12, 12a a 12b)
 • kópie diplomu o ukončenom špecializačnom štúdiu v danom odbore
 • kópie Indexu odbornosti (častí, ktoré dokladujú totožné praxe)
 • kópie Logbooku – záznamníka výkonov (častí, ktoré dokladujú totožné praxe v častiach Klinická prax a Rozpis výkonov)
 • potvrdenia o uhradení poplatku

Žiadosť sa posiela na Študijné oddlenie LF SZU (p. Pokorná) až po zaradení do špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo.

1.4 Uznanie zdravotných výkonov a praxe absolvovaných na Slovensku alebo v cudzine pred zaradením do špecializačného štúdia pre lekárov zaradených od 1. apríla 2022

 • započítanie výkonov a odbornej zdravotníckej praxe, ktoré  obsahom a rozsahom zodpovedajú špecializačnému štúdiu v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo
 • vyplnená žiadosť (príloha č. 13, 13a a 13b)
 • prax realizovaná na Slovensku: doklad potvrdzujúci absolvovanie výkonov a praxe s pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia
 • prax realizovaná v cudzine: doklad potvrdzujúci absolvovanie výkonov a praxe vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka

2. Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihlášku na špecializačnú skúšku podávate po absolvovaní všetkých povinných praxí a teoretickej výučby podľa typu zaradenia do špecializačného štúdia (bod 1.1) do termínu zverejnenému na www.szu.sk.

K prihláške na špecializačnú skúšku potrebujete

 1. vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku (príloha č. 7)
 2. index odbornosti (so zápismi povinnej cirkulácie, podľa typu zaradenia)
 3. záznamník výkonov (so zápismi absolvovaných výkonov, podľa typu zaradenia, viď príloha č. 9, 10 a 11)
 4. účasť na povinnom 2-týždňovom kurze pred špecializačnou skúškou (KŠŠ) v trvaní 14 dní organizovanom Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha č. 1)
 5. účasť na minimálne 10 tematických kurzoch (TK) organizovaných Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha č. 1)
 6. účasť na povinnom kontrolnom dni špecializačného štúdia (KDŠŠ) – plnenie individuálneho študijného plánu raz ročne (príloha č. 1)
 7. vypracovanie špecializačnej práce – tému špecializačnej práce určuje vedúci Katedry všeobecného lekárstva, pričom zohľadňuje návrhy uchádzača. Práca musí byť vypracovaná na základe Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU (príloha č. 8, článok 8, str. 9)
 8. tematický kurz Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva: (Pozor, zmena od akademického roka 2020/21: absolvovanie 3-hodinového doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve –  Refresh pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. májom 2004) – Ďalšie vzdelávanie 
 9. tematický kurz Nácvik techník komunikácie (Pozor, zmena od akademického roka 2020/21absolvovanie 3-hodinového kurzu – Refresh nácviku techník komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. januárom 2018) – Ďalšie vzdelávanie

3. Špecializačná skúška

Skladá sa z 3 častí :

 • z teoretickej  pozostávajúcej z 3 teoretických otázok
 • z praktickej – zameranej na praktické skúsenosti (vyhodnocovanie EKG záznamu, RTG snímok)
 • obhajoby špecializačnej práce – prezentácia (PowerPoint) zameraná na jadro problematiky rozoberanej v práci so zreteľom na aplikáciu vo všeobecnom lekárstve

Rezidentské štúdium MZ SR:

Rezidentské štúdium MZ SR je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch Všeobecné lekárstvo a Pediatria.

Viac informácií sa dozviete na stránke Rezidentské štúdium MZ SR.

Dokumenty:

Aktualizované 15.4.2024 (Bc. Elena Katonová)