Katedra všeobecného lekárstva LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
vedúca katedry

tel.: +421 2 593 70 621, e-mail: katarina.gazdikova@szu.sk

vítame Vás na webovej stránke Katedry všeobecného lekárstva. Stránka obsahuje najdôležitejšie informácie o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo. Ponúka Vám komplexný prehľad špecializačného študijného programu kontinuálneho vzdelávania. Pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z odboru Všeobecné lekárstvo sú k dispozícii informácie o dĺžke, forme a počte požadovaných výkonov počas cirkulácie na jednotlivých oddeleniach a obhajobe atestačnej práce. Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu. Ponúkame aktualizovaný plán aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania, ktoré organizuje Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

Kontakty:

+421 2 593 70 426
+421 2 593 70 427
+421 2 593 70 181

Členovia Katedry:

 • MUDr. Marián Oltman, PhD.
  tel.: , e-mail:
  Bc. Elena Katonová – odborná inštruktorka
  tel.: +421 2 593 70 426, e-mail: elena.katonova@szu.sk
 • Mgr. Tomáš Bednárik – odborný inštruktor pre Rezidentské štúdium
  tel.: +421 2 593 70 427, +421 2 593 70 181, e-mail: tomas.bednarik@szu.sk
Dokumenty:
 • Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Katedry všeobecného lekárstva 2022-2023
 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
 • Žiadosť o zaradenie do rezidentského štúdia
 • Žiadosť o zmenu špecializačného odboru
 • Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe na účely špecializačného štúdia
 • Prihláška na vzdelávacie aktivity
 • Prihláška na špecializačnú skúšku
 • Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU
 • Vestník  MZ SR z 15. októbra 2010
 • Vestník MZ SR z 26. februára 2014
 • Vestník MZ SR z 27. decembra 2019 – osobitné vydanie
 • Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020
  Príloha č. 1 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020
  Príloha č. 2 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020
 • Žiadosť o započítanie zdravotníckych výkonov a odbornej zdravotníckej praxe pred zaradením do špecializačného štúdia
  Príloha č. 1 k žiadosti o započítanie zdravotníckych výkonov a odbornej zdravotníckej praxe pred zaradením do špecializačného štúdia
  Príloha č. 2 k žiadosti o započítanie zdravotníckych výkonov a odbornej zdravotníckej praxe pred zaradením do špecializačného štúdia
 • Žiadosť o schválenie školiteľa záverečnej praxe v ambulancii všeobecného lekára
 • Písomný súhlas školiteľa v ambulancii všeobecného lekára
 • Písomný súhlas zamestnávateľa
 • Ohlasovacia povinnosť rezidenta po úspešnom ukončení špecializačného štúdia
Pôvodná verzia stránky