Inauguračné konanie: doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 9.4.2015 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Zdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…