Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

Lekárska fakulta Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 16.6.2022-23.6.2022 TU TU TU Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 15.6.2022-23.6.2022 TU TU  TU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Fyzioterapia bc./denná ukončené 13.6.2022-20.6.2022…

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 24.03.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej Knižnice SZU Študijný odbor 7.1.7 chirurgia Téma inauguračnej prednášky Miniinvazívna resekčná chirurgická liečba karcinómu pľúc Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR…

Habilitačné konanie – MUDr. Miroslav Kilian, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.03.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.7. chirurgia Téma habilitačnej práce Moderné diagnostické a liečebné armamentárium v končatinovej traumatológii Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF…

European multinational clinical project proposal training

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vám preposlať informáciu o plánovanom školení na tému European multinational clinical project proposal training. Tréning organizačne zastrešuje medzinárodná výskumná infraštruktúra ECRIN-ERIC a je určený pre výskumnú komunitu na zvýšenie vedomostí a schopností vyžadovaných pre prípravu projektových žiadostí (najmä v rámci programu Horizont Európa) v oblasti akademických klinických skúšaní. Indikovať záujem o školenie a vyplniť dotazník mapujúci skúsenosti…

Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium

Vážení záujemcovia o Rezidentské štúdium, dovoľujeme si Vás informovať, že SZU dňa 29. júna 2022 o 11.00 h. uskutoční informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium. Informačný deň bude prebiehať online cez Microsoft Teams. Záujemcovia o online účasť – zašlite svoju žiadosť emailom do 28. júna 2022 do 12:00 hod. na emailovú adresu martina.sopoligova@szu.sk, následne…

Úspech budúcich záchranárov FOaZOŠ na medzinárodnej súťaži

V dňoch 13. – 15. 5. 2022 sa v Národnom parku Šumava uskutočnil 10. ročník študentskej súťaže Plzeňský pohár záchranárov. Už tradične sa ho zúčastnili aj študenti FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity, konkrétne študenti 3. ročníka študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť. 3-členná posádka v zložení Martin Graňák, András Zemes a Patrícia Sitárová si zmerali svoje záchranárske…

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (február – apríl 2022)

V prvom májovom týždni ukončil svoj 3-mesačný pobyt na Ústave zdravotníckej etiky (ÚZE) FOaZOŠ SZU ako Fulbright Fellow ’22 významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA). Náplňou jeho pobytu ako hosťujúceho profesora bola výučba medicínskej etiky pre poslucháčov medicíny v anglickom jazyku a vedecko-výskumná spolupráca…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre rektorát

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre rektorát:1 miesto funkcie riaditeľa/riaditeľky kancelárie rektora SZU Požadované kvalifikačné predpoklady a…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu: 1 miesto vedúceho zamestnanca prednostu Ústavu klinickej fyziky SZU…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu: 1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu  Internej kliniky SZU a…