INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Podklady na prijímacie pohovory (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované testy pre príslušný študijný program) zakúpite v Univerzitnej knižnici Fakulty zdravotníctva. Cena brožúrky: 9 Eur (platba len v hotovosti). Kontakt: jelena.dolnanova@szu.sk; 048/324 80 52

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a zdravotnícki laboranti.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Fakulta zdravotníctva prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

Termín podania prihlášky na štúdium, vrátane všetkých požadovaných príloh, je:

  • do 28. februára 2023 – denná forma štúdia
  • do 30. júna 2023 – externá forma štúdia bez prijímacích pohovorov

TERMÍN konania prijímacej skúšky

  • vedomostný test: 13. júna 2023
  • skúška telesnej zdatnosti: 14. júna 2023

Náhradný termín konania prijímacej skúšky je 20. júna 2023 (skúška telesnej zdatnosti a vedomostný test v jeden deň).

Pre uchádzačov, ktorým vážne okolnosti (napr. zdravotný stav, prijímacie pohovory na inej vysokej škole a iné zreteľa hodné dôvody) nedovolia zúčastniť sa pohovorov v riadnom termíne. O náhradný termín prijímacích pohovorov je potrebné písomne požiadať dekanku FZ SZU najneskôr do 9. júna 2023, pričom je potrebné uviesť dôvod žiadosti a doložiť napr. lekárske potvrdenie, pozvánku na pohovory na inú školu a pod.

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Plánovaný počet prijatých

fyzioterapia

denná

Bc.

3

35

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

denná

Bc.

3

20

ošetrovateľstvo

denná/externá

Bc.

3/3

80/80

urgentná zdravotná starostlivosť

denná/externá

Bc.

3/3

35/15

Na základe rozhodnutia Rady kvality SZU, ktorá 27. apríla 2023 schválila skrátenie dĺžky štúdia v externej forme bakalárskeho stupňa štúdia študijných programov ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, došlo k úprave dĺžky štúdia zo 4 na 3 akademické roky. Podmienky prijímania uchádzačov do uvedených študijných programov pre akademický rok 2023/2024 zostávajú nezmenené.

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Plánovaný počet prijatých

fyzioterapia

denná/externá

Mgr.

2/2

20/20

Na základe rozhodnutia Rady kvality SZU, ktorá 14. decembra 2022 schválila skrátenie dĺžky štúdia v externej forme štúdia magisterského študijného programu fyzioterapia, došlo k úprave dĺžky štúdia z 3 na 2 akademické roky.

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy a magisterský študijný program v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici, Bernolákova ulica č. 8 (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

Aktualizované 05.05.2023 (admin)