INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a zdravotnícki laboranti.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Fakulta zdravotníctva prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2024/2025 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

Termín podania prihlášky na štúdium, vrátane všetkých požadovaných príloh, je:

  • do 29. februára 2024 – denná forma štúdia
  • do 15. mája 2024 – externá forma štúdia bez prijímacích pohovorov

TERMÍN konania prijímacej skúšky

  • vedomostný test: 11. júna 2024
  • skúška telesnej zdatnosti: 12. júna 2024

Náhradný termín konania prijímacej skúšky je 25. júna 2024 (skúška telesnej zdatnosti a vedomostný test v jeden deň).

Náhradný termín sa týka uchádzačov, ktorým vážne okolnosti (napr. zdravotný stav, prijímacie pohovory na inej vysokej škole a iné zreteľa hodné dôvody) nedovolia zúčastniť sa pohovorov v riadnom termíne. O náhradný termín prijímacích pohovorov je potrebné písomne požiadať dekanku FZ SZU najneskôr do 19. júna 2024, pričom je potrebné uviesť dôvod žiadosti a doložiť napr. lekárske potvrdenie, pozvánku na pohovory na inú školu a pod.

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2024/2025

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Plánovaný počet prijatých

fyzioterapia

denná

Bc.

3

35

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

denná

Bc.

3

20

ošetrovateľstvo

denná/externá

Bc.

3/3

80/80

urgentná zdravotná starostlivosť

denná/externá

Bc.

3/3

35/20

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Plánovaný počet prijatých

fyzioterapia

denná/externá

Mgr.

2/2

20/20

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy a magisterský študijný program v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici, Bernolákova ulica č. 8 (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

Aktualizované 18.12.2023 (Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA)