You are here:

DOKUMENTY

 • Štatút [PDF]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 07.11.2022 [PDF]
 • P 5/2023 Študijný poriadok [PDF] [ENG-PDF]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 21.8.2023 [PDF]
   Archív: VP 1/2022 Študijný poriadok [PDF] [ENG-PDF], Rozhodnutie MZ SR zo dňa 31.3.2022 [PDF]
 • P 6/2023 Študijný poriadok doktorandského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [PDF] [PDF-ENG]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 21.8.2023 [PDF]
 • Vykonávací predpis k Študijnému poriadku – Pravidlá obliekania [PDF]
 • VP 18/2022 O vydávaní dokladov o štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • Plán rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
 • Disciplinárny poriadok [PDF]
  • Archív: Disciplinárny poriadok zo dňa 10.11.2011 [PDF]
 • Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie [PDF]
 • Organizačný poriadok [ PDF ]
  • Rozhodnutie o registrácii Organizačného poriadku SZU MZSR [ PDF ]
 • Členovia Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • VP 2/2023 Zásady voľby dekana volebným zhromaždením a prijatia návrhu na jeho odvolanie [PDF]
 • VP 4/2023 Štipendijný poriadok [PDF]
  Rozhodnutie MZ SR zo dňa 08.06.2023 [PDF]
  Archív: Štipendijný poriadok [PDF]
 • VP 1/2023 Zásady výberového konania [PDF]
 • Pracovný poriadok [PDF]
  Rozhodnutie MZ SR zo dňa 17.10.2023 [PDF]
  Archív: Pracovný poriadok [PDF], Dodatok č. 1 [PDF]
 • Prehľad cien a poplatkov sa týka pregraduálneho štúdia [PDF]
 • Kolektívna zmluva [PDF]
 • Zásady rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Aktualizované 14.5.2024