DOKUMENTY

 • Štatút [ PDF ]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 07.11.2022 [ PDF ]
 • VP 1/2022 Študijný poriadok [ PDF ] [ ENG-PDF ]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 31.3.2022 [ PDF ]
  • Vykonávací predpis k Študijnému poriadku – Pravidlá obliekania [ PDF ]
  • VP 18/2022 O vydávaní dokladov o štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • Plán rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
 • Disciplinárny poriadok [ PDF ]
 • Organizačný poriadok [ PDF ]
  • Rozhodnutie o registrácii Organizačného poriadku SZU MZSR [ PDF ]
 • Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • Členovia Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • VP 2/2023 Zásady voľby dekana volebným zhromaždením a prijatia návrhu na jeho odvolanie [PDF]
 • Štipendijný poriadok [ PDF ]
 • VP 1/2023 Zásady výberového konania [ PDF ]
 • Pracovný poriadok [ PDF ]
  • Dodatok č. 1 [ PDF ]
 • Prehľad cien a poplatkov sa týka pregraduálneho štúdia [ PDF ]
 • Kolektívna zmluva [ PDF ]
  • Dodatok č. 1 [ PDF ]
  • Dodatok č. 2 [ PDF ]
  • Dodatok č. 3 [ PDF ]
 • Zásady rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]
 • Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF]
 • Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave