Poskytovanie informácií

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „SZU“) a ich poskytovanie zamestnancami SZU sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a smernicou rektora SZU (ďalej len smernica).
 2. Text zákona, Smernice rektora a Sadzobníka úhrad sú v nižšie uvedených prílohách.
 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mediálno-marketingový odbor
Limbová 12
833 03 Bratislava

 1. Žiadosť sa podáva:
  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne osobným podaním v podateľni SZU (viď vyššie uvedená adresa),
  • ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h.,
  • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h. (tel.: 02/59370358)
  • prostredníctvom faxu (fax: 02/59370276)
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: informacie.211@szu.sk
 1. Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán univerzity.

Aktualizované: 30.11.2022
Zodpovedný – rektorát SZU