You are here:

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „SZU“) a ich poskytovanie zamestnancami SZU sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a smernicou rektora SZU (ďalej len smernica).

2. Text zákona, Smernice rektora a Sadzobníka úhrad sú v nižšie uvedených prílohách.

3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.

4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mediálno-marketingový odbor
Limbová 12
833 03 Bratislava

5. Žiadosť sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne osobným podaním v podateľni SZU (viď uvedená adresa),
  • ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h.,
  • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h. (tel.: 02/59370358)
  • prostredníctvom faxu (fax: 02/59370276)
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: informacie.211@szu.sk

6. Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.

 7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán univerzity.

Aktualizované 30.11.2022