XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024

Dňa 18.-19.4.24 sa v Nitre konalo tradičné multidisciplinárne podujatie  s celoslovenským presahom –  XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024.  Medzi pozvanými prednášajúcimi zo strany organizátorov (Špec. nemocnica sv. Svorada) boli prodekani LF SZU prof. Janík a doc. Laššán, ktorý sa prítomným na slávnostnom otvorení prihovoril  aj v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity a  dekana…

NAŠI MEDICI

Tento týždeň bol venovaný rôznym preventívnym programom. Študenti našej Lekárskej fakulty pomáhali v Bratislave v Eurovei na akcii zameranej na zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame a dôležitosti prevencie. Vysvetľovali potrebu pravidelného samovyšetrenia prsníkov a semenníkov. Taktiež sa aktívne zúčastnili verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine Dňa narcisov. V piatok zase naši študenti zubného lekárstva, pri príležitosti…