AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FOaZOŠ

FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

Prvý stupeň štúdia – externá forma: