AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FOaZOŠ

FYZIOTERAPIA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – externá forma: