AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FOaZOŠ

OŠETROVATEĽSTVO

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – externá forma:

Tretí stupeň štúdia – denná a externá forma:

Skrátené štúdium je platné pre štúdium so začiatkom v akademickom roku 2023/2024.