AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY LF SZU

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - CHIRURGIA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu CHIRURGIA:

Tretí stupeň štúdia – externá forma:

Opis študijného programu

Odporúčaný študijný plán

Vnútorná hodnotiaca správa

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - VNÚTORNÉ CHOROBY

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu VNÚTORNÉ CHOROBY:

Tretí stupeň štúdia – externá forma:

Opis študijného programu

Odporúčaný študijný plán

Vnútorná hodnotiaca správa

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - GENERAL MEDICINE

Osoby zodpovedné za študijný program všeobecné lekárstvo spojený I. a II. stupeň:
Persons responsible for the study programe General Medicine merged 1st and 2nd Degree:

Spojený I. a II. stupeň štúdia – denná forma:

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Osoby zodpovedné za študijný program zubné lekárstvo spojený I. a II. stupeň:

Spojený I. a II. stupeň štúdia – denná forma: