Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a súvisiacich rizikových faktorov.

Špecifické povinné výstupy alebo míľniky:

Podtéma 1 – Riešenie zdravotných determinantov súvisiacich s rakovinou:

  • Organizujte pravidelné stretnutia s cieľom prispieť k vytvoreniu a zriadeniu „Konzorcia EÚ pre prevenciu rakoviny“, čo je jedným z hlavných cieľov spoločnej akcie „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb –  akcia týkajúca sa determinantov zdravia“.
  • Mapovanie na definovanie potrieb posúdenie a následná analýza nedostatkov v oblasti prevencie rakoviny s osobitným zameraním na zraniteľné kategórie.
  •  Zúčastniť sa iniciatív a konkrétnych akcií zameraných na prevenciu rakoviny na základe výsledkov hodnotenia potrieb vykonaného v spolupráci s „Konzorciom EÚ“. o prevencii rakoviny“.
  • Navrhnite realistické intervencie na riešenie identifikovaných potrieb, ktoré sa dajú otestovať alebo úplne zaviesť v kontexte projektu a Spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa determinantov zdravia“.
  • Organizujte, propagujte a organizujte veľmi viditeľné stretnutia (najmenej štyri stretnutia), aby ste zainteresovaným stranám a širokej verejnosti predstavili akcie, ktoré boli plánované a prebiehajúce, a ak je to vhodné, výsledky projektu (projektov).

Podtéma 2 – Riešenie zdravotných determinantov súvisiacich s neprenosnými chorobami inými ako rakovina:

–  vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia.

– účasť na pilotovaní a zavádzaní nových politických prístupov a inovatívnych nástrojov a postupov a podávanie správ o ich výsledkoch a vplyve.

– príprava a realizácia školení a twinningu v oblasti zdravotných determinantov.

– organizovanie workshopov pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasť zdravotných determinantov v každej krajine zúčastňujúcej sa na akcii.

– Zaviesť a otestovať mobilné aplikácie a nástroje na monitorovanie zdravia na diaľku

– Vypracovať komunikačný materiál vrátane nástrojov starostlivosti o seba a využívať sociálne médiá, pripraviť letáky a kampane na zvýšenie informovanosti a zdravotnej gramotnosti na vybrané zdravotné determinanty.

Budget: 3 000 000 EUR

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie

Špecifické kritéria: konzorcium 3 žiadateľov, minimálne jeden musí mať aktivity spojené s Ukrajinou

Neoprávnené aktivity: aktivity spojené so ziskom alebo zdravotnícke produkty spojené so ziskom

Ponuka partnerov na spoluprácu:

NATIONAL CANCER INSTITUTE

  • Ukrajinská inštitúcia
  • Najväčšie centrum pre skúmanie rakoviny v Ukrajine – prevencia, screening, starostlivosť, výskum

KLINICKI BOLNICKI CENTAR RIJEKA

  • Onkológia, kardiológia, interná medicína, chirurgia, rádiológia – hľadajú projektového lídra a projektovú ideu

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer

  • Screeningové aktivity, risk factors v onkológii, training programms, homecare, social-media rozhovory venované onkologickým pacientom

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz