Denná forma štúdia
Získaný akademický titulBc.
Dĺžka štúdia4 roky
Plánovaný počet prijatých30
 • Bakalársky študijný program sa zameriava na získavanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdium.
 • Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
 • Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.
 • Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
 • Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: denná forma štúdia 3 roky, externá forma štúdia 4 roky.

Termín podania prihlášky: do 28.2.2022
Termín konania prijímacej skúšky: od 6.6.2022
Termín skúšky telesnej zdatnosti: (termíny budú určené podľa počtu uchádzačov a jednotlivých študijných programov)
Poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania: 70€

 • denná forma v bakalárskom štúdiu: bezplatne,
 • externá forma štúdia v bakalárskom štúdiu: 550,- €,
 • prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v bakalárskom študijnom programe denná / externá forma štúdia (za každý ďalší rok štúdia): 600,- €,
 • súbežné štúdium dvoch alebo viacerých študijných programov v jednom akademickom roku v bakalárskom študijnom programe denná / externá forma štúdia: 600,- €,
 • štúdium v dennej forme štúdia pre študentov „poplatníkov II“ (študentov zo štátov mimo EÚ): 700,- € / rok.

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Uznávanie dokladov o stredoškolskom vzdelaní získaných v zahraničí

Každý uchádzač o štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou strednou, prípadne vysokou školou.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí, je povinný predložiť s prihláškou na vysokoškolské štúdium, najneskôr však v deň konania prijímacej skúšky, rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov, ktoré získal v zahraničí (nevzťahuje sa na doklady o vzdelaní získané v Českej republike). V zmysle § 36 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie o maturitnej skúške, vydaného uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Kontakt na Okresný úrad v Bratislave

Žiadosť o uznanie dokladov podľa § 36 obsahuje nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu
 • predmet žiadosti
 • názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala
 • rok ukončenia štúdia
 • podpis žiadateľa

Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

K žiadosti o uznanie dokladov v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona je potrebné priložiť nasledovné doklady:

 • kópia dokladu totožnosti
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
 • potvrdenie o uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie/apostilla
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka.

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.

Žiadosť obsahuje: meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia, podpis žiadateľa.

 • K žiadosti o automatické uznanie dokladov v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je potrebné priložiť nasledovné doklady:
  kópia dokladu totožnosti
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka.

Štáty, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní: Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina.

Tlačivo Okresného úradu v Bratislave – „Žiadosť o uznanie rovnosti dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k uznávaniu dokladov o vzdelaní

Sociálne štipendium

Žiadateľ vyplní žiadosť a predloží doklady potrebné pre posúdenie nároku žiadateľa na sociálne štipendium.

 • ak rodičia pracujú – preukázať ročný príjem za rok 2020 týmito dokladmi:
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške vyplatenej náhrady mzdy pri dočasnej PN od zamestnávateľa + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2020 zo sociálnej poisťovne,
  • rodičia SZČO – potvrdenie  daňového úradu (výpis z daňového priznania pre účely priznania sociálneho štipendia) + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2020 zo sociálnej poisťovne.

V prípade, že rodičia nepracovali alebo nepodnikali celý rok 2020 treba zdokladovať príjem všetkých 12 mesiacov (príjem od zamestnávateľa + dávky v nezamestnanosti + dávky v hmotnej núdzi, a pod.).

 • ak sú rodičia dôchodcovia a nepracujú – treba predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplateného dôchodku v roku 2020 a čestné prehlásenie s overeným podpisom, že okrem dôchodku nemali v roku 2020 iné príjmy,
 • ak im bol dôchodok priznaný v roku 2021, resp. ho nepoberali celý rok 2020 a okrem dôchodku t. č. nemajú iný príjem – treba predložiť posledné rozhodnutie o výške priznaného dôchodku a čestné prehlásenie s overeným podpisom, že najmenej po dobu 3 mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemajú okrem dôchodku iné príjmy. To isté platí aj v prípade matky, ak poberá materský alebo rodičovský príspevok.
 • ak je rodič osoba s ťažkým zdravotným postihnutím – treba predložiť fotokópiu rozhodnutia posudkovej komisie a preukazu ŤZP.
 • ak je rodič nezamestnaný a poberá v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti – treba predložiť rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o jej výške a dobe poskytovania a z ÚP potvrdenie, že je evidovaný ako nezamestnaný,
 • ak je rodič nezamestnaný, bez nároku na dávku v nezamestnanosti – treba predložiť potvrdenie z úradu práce o jeho súčasnej evidencii a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, odkedy dokedy poberal dávku v nezamestnanosti, resp. kedy čerpal podporné obdobie alebo, či mu nevznikol naň nárok,
 • ak je rodič ku dňu podania žiadosti najmenej 4 mesiace dočasne práceneschopný a je mu v čase podania žiadosti poskytované nemocenské – treba predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške denného nemocenského a potvrdenie, že PN trvá k termínu podania žiadosti o sociálne štipendium.
 • príjem manžela /-ky/, ak ste ženatý /vydatá/ – tak ako u rodičov I. až III.
 • v prípade rozvedených rodičov – treba predložiť rozsudok o rozvode a určenie výšky výživného. Ak na Vás ako plnoletého nebola výška výživného určená, v zmysle zákona o rodine č.36/2005 Z. z. ho upraví súd na Váš návrh.
 • ak poberáte sirotský dôchodok – predložte potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplateného sirotského dôchodku v roku 2020 ( aj za súrodencov, ak ho poberajú)
 • študent sa od 1. 9. 2012 v zmysle Vyhlášky 227/2012 posudzuje spolu s rodičmi, ak nemal v predchádzajúcom kalendárnom roku príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy ŽM jednej plnoletej fyzickej osoby.
 • príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb ( žiadateľa, jeho súrodencov) nad 1,2 násobok životného minima =   261,67 € mesačne.
 • Každý žiadateľ o priznanie sociálneho štipendia musí predložiť za seba, aj za nezaopatreného súrodenca študujúceho na VŠ, potvrdenie z daňového úradu, či za rok 2020 podal alebo nepodal daňové priznanie (ak podal, musí zdokladovať výšku príjmu).
 • U súrodencov je potrebné zdokladovať potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2021/2022, u maloletých potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v roku 2021.
 • Žiadosť, ktorá nebude kompletne vyplnená a doložená potrebnými dokladmi sa nebude môcť vybaviť. V prípade, že si ju študent do daného termínu nedoplní, bude konanie vo veci priznania sociálneho štipendia podľa § 30 ods. 1 písm. d/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavené.
 • K overeniu čísla účtu doložte fotokópiu preukaznej kartičky s číslom účtu.

Pred odovzdaním do podateľne predložte žiadosť ku kontrole úplnosti vyplnenia:

 • študenti LF, FOaZOŠ a FVZ pani Čapkovej (Pedagogický odbor SZU v Bratislave, Limbová 12, 1. posch., č. dv. 112),
 • študenti FZ v Banskej Bystrici pošlú vyplnenú žiadosť s požadovanými dokladmi na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03 Bratislava

Stiahnite si:

Tehotenské štipendium

Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia ( DOCX, PDF) spolu s prílohami poslať na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Pedagogický odbor
Limbová 12
833 03 Bratislava