ERASMUS+

program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu | the European Union’s education, training, youth and sport programme

Čo je Program ERASMUS+? | What is the ERASMUS+ Programme?

Je to program Európskej únie (EU) zahrňujúci medzinárodné projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania, športu a aktivít mládeže. V rámci programu Erasmus+ môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje odborné aktivity. Oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+ dostane vysoká škola až po pridelení ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE, ktorú si vysoká škola musí predtým vyžiadať od Európskej komisie. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave požiadala o ECHE a bola jej udelená v roku 2014 a odvtedy je oprávnená realizovať a realizuje mobility v rámci programu ERASMUS+.

It is a programme of the European Union (EU) supporting international projects in the field of higher education, school education, adult education, vocational education, sport and youth activities. Under the Erasmus+ programme, universities may receive financial support for their professional activities from the European Commission (EC), the EU’s executive body. The higher education institution is entitled to participate in the activities supported by the ERASMUS+ programme only after the ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE has been awarded, based on previous request from the European Commission. The Slovak Medical University in Bratislava (SMU) successfully applied for ECHE. SMU was awarded ECHE in 2014 and since then has been authorized to implement and carry out mobilities within the ERASMUS+ programme.

Pre koho je určený Program ERASMUS+ na SZU? | Who can take part in the ERASMUS+ programme at SMU?

Program je určený pre

 • Študentov – štúdium a stáže v zahraničí
 • Vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí
 • Vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí

Eligibility of individual mobilities

 • Students – study and internships abroad
 • University teachers and staff from enterprises invited to teach – teaching abroad
 • University staff – training abroad

ERASMUS+ pre študentov vysokej školy | ERASMUS+ for university students

 • pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia)
 • každý študent v maximálnom rozsahu 12 mesiacov/na každom stupni vzdelávania
 • študenti medicíny/zubného lekárstva maximálne 24 mesiacov počas štúdia

Mobilita študentov – štúdium

 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhého a vyššieho ročníka
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • Bez poplatkov za školné na partnerskej vysokej škole
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny pobytu.

Mobilita študentov – stáž

 • Pracovná stáž študentov v hosťujúcom podniku alebo inej organizácii
 • Trvanie: 2 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny pobytu.
 • for all cycles of university education (bachelor, master, doctoral) and recent graduates (within 1 year after graduation)
 • each student up to a maximum of 12 months / at each level of education
 • medical / dentistry students up to a maximum of 24 months of their studies

Student mobilities for study

 • Study at a university abroad for students of the second and higher year
 • Duration: 3 to 12 months
 • Full recognition of the study programme provided that all activities indicated in the Learning agreement have been satisfactorily completed by the mobile student
 • No tuition fees at a partner university
 • Grant: The amount of the grant depends on the length of stay and the country of residence.

Student mobilities for traineeship

 • Work placement of students in a host university, business or other organization
 • Duration: 2 to 12 months
 • Full recognition of the traineeship programme provided that all activities indicated in the Learning agreement have been satisfactorily completed by the mobile student
 • Organized by a sending institution or consortium of institutions and other organizations
 • Grant: The amount of the grant depends on the length of stay and the country of residence.

ERASMUS+ pre pracovníkov vysokej školy | ERASMUS+ for university staff

Mobilita učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov

 • Prednášanie na hosťujúcej vysokej škole
 • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
 • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace, min. 8 vyučovacích hodín v zahraničí/8 vyučovacích hodín za týždeň
 • Vopred dohodnutý program výučby
 • Prednášanie na hosťujúcej vysokej škole

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

 • Školenia poskytnuté hosťujúcim podnikom alebo hosťujúcou vysokou školou
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace
 • Vopred dohodnutý pracovný plán

Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľuje priamo SZU.

Mobility of university teachers / Staff from enterprises invited to teach

 • Teaching/Lecturing at the receiving institution
 • For university teachers and staff from enterprises invited to teach
 • Duration: 2 days to 2 months, minimum 8 lessons abroad / 8 lessons per week
 • Pre-agreed teaching programme – Mobility agreement for teaching

Mobility of higher education institution staff

 • Training provided by the receiving enterprise or host university
 • For all university staff (teachers or others, non-teaching staff)
 • Duration: 2 days to 2 months
 • Work plan agreed in advance – Mobility agreement for training

Grants are awarded directly by SMU to its students, university staff and staff from enterprises invited to teach.

Ako postupovať v prípade záujmu o aktivity v rámci Programu ERASMUS+ na SZU? | How to proceed when you are interested in ERASMUS+ activities at SMU?

 1. Zvoliť si typ aktivity o ktorú mám záujem
 2. Obrátiť sa na príslušného fakultného koordinátora a informovať sa o možnostiach mobilít
 3. Vyplniť a podať prihlášku na mobilitu
 4. Absolvovať výberovú procedúru
 5. V prípade výberu na mobilitu postupovať podľa inštrukcií fakultného koordinátora pri príprave dokumentov, potrebných pre realizáciu mobility
 1. Choose the type of activity you are interested in
 2. Contact the relevant faculty coordinator to find out more about your mobility options
 3. Fill in the form and apply for mobility
 4. Undertake the selection procedure
 5. In case of selection for mobility, follow the instructions of your faculty coordinator when preparing the documents necessary in order to carry out the mobility

Prebiehajúce Erasmus+ projektové spolupráce | Ongoing Erasmus+ project cooperations

Strategické partnerstvá

Budovanie kapacít

Strategic partnerships

Capacity building

Kontaktné miesta programu ERASMUS+ | ERASMUS+ Contact Points

Referát medzinárodných vzťahov SZU a fakultní koordinátori SZU: | SMU International Relations Office and SMU Faculty Coordinators:

ERASMUS+ univerzitný koordinátor | University Coordinator:

Kontaktná osoba | Contact person:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Faculty of Nursing and Professional Health Studies

Fakulta verejného zdravotníctva

Faculty of Public Health

Lekárska fakulta

Faculty of Medicine

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Faculty of Health in Banská Bystrica

Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | Erasmus+ National Agency www.erasmusplus.sk

DOKUMENTY | DOCUMENTS

Aktualizované 5.2.2024 (Mgr. Zuzana Kafková)