ERASMUS +

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Fakultná koordinátorka Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. V projektoch presadzuje štyri horizontálne priority: inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu. Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Kto sa môže mobility zúčastniť

 • študenti 1., 2. a 3. stupňa
 • čerství absolventi do 12 mesiacov od ukončenia štúdia
 • pedagogickí, odborní, riadiaci, administratívni zamestnanci škôl
 • pozvaní zamestnanci z podnikov

Kto sa môže mobility zúčastniť a na ako dlho

Študenti

 • štúdium alebo stáž: 2 – 12 mesiacov (za každý stupeň štúdia

Čerství absolventi

 • stáž: 2 – 12 mesiacov vrátane posledného stupňa štúdia

Doktorandi

 • krátkodobá mobilita (štúdium alebo stáž): 5 – 30 dní
 • dlhodobá mobilita (štúdium alebo stáž): 2 – 12 mesiacov
 • spolu maximálne 12 mesiacov

Zamestnanci VŠ

 • výučba alebo odborná príprava: 2 – 60 dní, do partnerských krajín 5 – 60 dní (maximum mobilít nie je stanovený)

Pozvaní zamestnanci z podnikov

 • výučba min. 1 deň

Zmiešané intenzívne programy

 • 5 – 30 dní fyzická účasť + povinný virtuálny prvok

Čo pokrýva grant

Príspevok:

 • pre účastníka: na pobytové a cestovné náklady, podporu špeciálnych potrieb
 • pre organizáciu: na podporu organizácie mobilít a inklúziu

Postup pre záujemcov o mobilitu:

 • rozhodnúť sa, ktorý typ mobility chcem absolvovať
 • kontaktovať fakultného koordinátora
 • sledovať informácie od fakultného koordinátora
 • vyplniť a odovzdať prihlášku na mobilitu
 • absolvovať výberové konanie na mobilitu
 • v prípade výberu na mobilitu postupovať podľa usmernení fakultného koordinátora