Veda a výskum

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Medzinárodné projekty

Vedecko-výskumné projekty, ktoré riešia pracovníci Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
 • Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín
 • Znovu hroziace patogénny – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany
 • Toxicita mikroskopických húb z vnútorného prostredia budov
 • Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych bakteriálnych kmeňov ako základ pre prevenciu infekcii v zdravotníckych zariadeniach
 • Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene očkovania proti detskej obrne
 • International Institute for Rural and Environmental Health
 • Building Health Professional Capacity to Address Childrenś Environmental Health
 • Minority research training in environmental sciences
 • Mobility of students and teachers under ERASMUS/SOCRATES program
 • Projekt EU „European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)“, doba riešenia: 2017-2021
 • Projekt NIH USA „Human Immunotoxicity of Developmental PCB Exposure“; doba riešenia: 2019-2023

Študentská vedecká odborná činnosť

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát FVZ