Štúdium

Študijné oddelenie

Pregraduálne štúdium
Bc. Silvia Durajová

verejné zdravotníctvo – prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)

Doktorandské štúdium
Mgr. Miroslava Seňavová

tretí stupeň (PhD.)

Postgraduálne štúdium
PhDr. Antónia Holičová

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH)

Bc. Silvia Durajová

špecializačné štúdium, epidemiológia (lekár), verejné zdravotníctvo (lekár), zdravie pri práci (verejný zdravotník), ďalšie vzdelávanie, kurzy

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Mgr. Miroslava Seňavová

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie vychádza zo zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia. V rigoróznom konaní uchádzači osvedčujú svoje hlbšie vedomosti v širšom základe uvedeného študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivým spôsobom ich aplikovať v praxi.

Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.

Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

O prijatie na rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj absolvent príbuzných fakúlt, vrátane zahraničných s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy, ak sa nostrifikácia vyžaduje.

Podmienky prijatia

Účastníkom rigorózneho konania sa stáva uchádzač, ktorý sa po rozhodnutí dekana fakulty o prijatí jeho prihlášky, dohodol tému svojej rigoróznej práce s určeným konzultantom a predložil doklad o zaplatení určeného poplatku na úhradu nákladov na rigorózne konanie. Sú k dispozícii na referáte doktorandského štúdia, habilitačného, inauguračného a rigorózneho konania FVZ SZU, Limbová 14, 3. posch., číslo dverí B – 310.

Formuláre
Organizácia rigorózneho konania

Organizáciu rigorózneho konania upravuje „Organizácia rigorózneho konania“ na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie rigorózneho konania
 • Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená „Smernicou rektora SZU č. 1/2010 o základných náležitostiach záverečných prác na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave“.

Doktorandské štúdium

Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-316

Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

Doktorandské štúdium

Fakulta verejného zdravotníctva SZU má akreditovaný študijný program verejné zdravotníctvo študijný odbor verejné zdravotníctvo

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

Prihláška na doktorandské štúdium (PDF, DOC)

Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.

Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia

Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

 • vyvesené na úradnej výveske fakulty
 • zverejnené na webovej adrese SZU
 • sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium, habilitačné, vymenúvacie a rigorózne konania
Prihláška

Prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska ( použite prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou

Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.

Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Smernica dekana fakulty – Zásady doktorandského štúdia na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác.

Špecializačné štúdium

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2018/2019
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami – 31.8.2020
Záverečný test:

 • 1. termín 10.9.2020
 • 2. termín 17.9.2020

Obhajoby špecializačných prác: 13.10. – 15.10.2020

Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 4.11.2019
 • letný semester do 9.4.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 13.12.2019
 • letný semester 26.5.2020
Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 4.11.2019
 • letný semester do 31.3.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 8.12.2019
 • letný semester 28.4.2020
Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 12.11.2019
 • letný semester do 31.3.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 15.12.2019
 • letný semester 28.4.2020
Zdravotnícky manažment a financovanie

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami – 30.11. 2021
Záverečný test – 30.11. 2021 a 7.12.2021
Obhajoby špecializačných prác: 17.1.2022 a 14.2.2022

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Fakulta Verejného zdravotníctva SZU v Bratislave uskutočňuje špecializačné štúdium podľa Nariadenia vlády č. 296/2010 v týchto akreditovaných špecializačných odboroch:

Zdravotnícke povolanie lekár
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky – verejné zdravotníctvo
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c) Nariadenia vlády SR 296/2010 – epidemiológia
Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – zdravie pri práci
Všetky zdravotnícke povolania po získaní II. stupňa VŠ vzdelania
 • špecializačný odbor na riadenie a organizáciu zdravotníctva s minimálnou dĺžkou trvania tri roky – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Zdravotnícke povolania lekár. zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore – zdravotnícky manažment a financovanie

Fakulta organizuje v rámci sústavného vzdelávania tematické kurzy, diskusné sústredenia, inovačné kurzy a workshopy pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve.

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát FVZ