Informácie pre uchádzačov o štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE

Fakulta verejného zdravotníctva prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 bez prijímacích skúšok.

TERMÍN podania prihlášky:

 • do 28. februára 2023:
  bakalársky študijný program v dennej forme štúdia: verejné zdravotníctvo
  magisterský študijný program v dennej forme štúdia: verejné zdravotníctvo
 • do 30. júna 2023:
  bakalársky študijný program v externej forme štúdia: verejné zdravotníctvo
  magisterský študijný program v externej forme štúdia: verejné zdravotníctvo.

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul Dĺžka štúdia
(v rokoch)

Plánovaný počet prijatých

verejné zdravotníctvo

denná

externá

Bc.

3

3

30

15

Školné za akademický rok:

 • denná forma štúdia: bezplatne,
 • bakalárske štúdium v dennej forme: štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €,
 • externá forma štúdia v bakalárskom štúdiu: 550 €.

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul Dĺžka štúdia
(v rokoch)
Plánovaný počet prijatých

verejné zdravotníctvo

denná

externá

Mgr. 2

2

20

15

Školné za akademický rok:

 • denná forma štúdia: bezplatne,
 • magisterské štúdium v dennej forme: štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €,
 • externá forma štúdia v magisterskom štúdiu: 550 €.

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Podmienky prijatia do dennej formy štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou prijímacieho konania.

Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo:

 • budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom),
 • na základe tohto kritéria bude prijatých na štúdium prvých 30 uchádzačov s najlepším priemerom známok,
 • výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude oznámené uchádzačom poštou.

Podmienky prijatia do externej formy štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • minimálne 2 roky práce v zdravotníctve,
 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou prijímacieho konania.

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní bez prijímacích skúšok po splnení predpísaných podmienok.

Podmienky prijatia do dennej formy štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo,
 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou prijímacieho konania.

Uchádzači o magisterské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo:

 • budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe úspešne ukončeného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, pričom bude vytvorený poradovník na základe priemeru známok zo štátnicových predmetov,
 • prijatých bude prvých 20 uchádzačov s najlepším priemerom známok,
 • výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude oznámené uchádzačom poštou.

Podmienky prijatia do externej formy štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe verejné zdravotníctvo,
 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou prijímacieho konania  

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok po splnení predpísaných podmienok.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

 • na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,
 • prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou,
 • poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási.

Poplatok uhradiť na bankový účet SZU výhradne bankovým prevodom:

Názov banky: Štátna pokladnica

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Číslo účtu: (IBAN): SK87 8180 0000 0070 0020 0522

variabilný symbol: 1003008403

správa pre prijímateľa: FVZ VZ a meno a priezvisko uchádzača,

 • doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

 • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),
 • koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom),
 • uchádzači v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1.,2.,3. ročník strednej školy a  polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom),
 • uchádzači o externú formu štúdia priložia aj potvrdenie o práci v zdravotníctve (min. 2 roky),
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) do 15. 6. 2023.
 • uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na webovej stránke SZU),
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku 50,- €,
 • prihláška musí byť podpísaná.

K prihláške na magisterské štúdium uchádzač musí priložiť:

 • doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (fotokópia overená u notára alebo na matrike), okrem absolventov bakalárskeho štúdia SZU,
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku 50,- €,
 • prihláška musí byť podpísaná,
 • ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého stupňa (uchádzači z iných VŠ), je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o štúdiu v príslušnom študijnom programe. Doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia doloží uchádzač najneskôr do 15. 6. 2023.

Organizácia štúdia:

Štúdium je členené na semestre a ročníky. Bakalárske štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipované v zmysle smerníc Európskej únie tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania verejného zdravotníka.

Možnosti ubytovania a stravovania:  

 • ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania),
 • stravovanie: jedáleň SZU.

Uplatnenie absolventov:

 • úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ, RÚVZ),
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik), stredný zdravotnícky manažment,
 • výskumné ústavy so zameraním na: chronické, hromadne sa vyskytujúce choroby, infekčné choroby, životné prostredie a zdravie, pracovné prostredie a zdravie,
 • poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu, poradenské centrá,
 • inšpektoráty práce, pracovné zdravotné služby,
 • štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia),
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, vysoké školy,
 • zdravotné a sociálne poisťovne,
 • komerčné poisťovne na úseku životného poistenia,
 • neštátne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou zdravia,
 • inštitúty sociálnej starostlivosti,
 • farmaceutické firmy.