Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2002, pričom nadväzovala na tradíciu Školy verejného zdravotníctva, ktorá vznikla v roku 1991 ako súčasť Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny.

Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo:

 • bakalárske štúdium (denná a externá forma)
 • magisterské štúdium  (denná a externá forma)
 • doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Fakulta tiež zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Okrem toho získala akreditáciu na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov tak isto v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo bez časového obmedzenia.

K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť v oblasti verejného zdravotníctva.

Poslanie a ciele

Poslaním fakulty je vytváranie predpokladov na rozvíjanie verejného zdravotníctva na Slovensku ako v teoretickej oblasti, tak aj pri jeho praktickej aplikácii. Toto poslanie sa realizuje prostredníctvom:

 • vzdelávania a výchovy odborníkov vo verejnom zdravotníctve,
 • výskumu,
 • služby spoločnosti.

Cieľom vzdelávania a výchovy je pripravovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v dimenziách lokálnych, regionálnych, štátnych i medzinárodných. Vo svojom programe spája fakulta výučbu, výskum a službu spoločnosti a formuje osobnosť absolventa univerzity tak, aby bol schopný plniť súčasné i perspektívne úlohy verejného zdravotníctva.
Na splnenie tohto poslania využíva fakulta spoluprácu so zahraničnými univerzitami, výskumnými pracoviskami a uznávanými odborníkmi v Európe i zámorí, pričom využíva moderné komunikačné technológie a vytvára rovnováhu medzi výučbou, výskumom a službou komunite.

Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor využíva participáciu odborníkov z medicínskych, biologických, environmentálnych, prírodovedných a technických disciplín. Prioritou FVZ je skĺbiť toto multidisciplinárne zastúpenie do programov výučby a výskumu v záujme dosiahnutia cieľov odboru.
Prioritami FVZ sú ochrana a podpora zdravia, prevencia, epidemiológia a zdravotnícky manažment. Vo výskume je prioritou environmentálne zdravie a poznávanie kauzálnych súvislostí medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí, mechanizmy ich účinkov, nástroje prevencie poškodení zdravia a podpory zdravia ľudí. Fakulta sa snaží aj o výučbu i vedecké spracovanie možností, ako ovplyvniť zdravotnícku politiku, a ako tieto procesy riadiť. Vychádzajúc z týchto priorít sa Fakulta zameriava na prevenciu chorôb neinfekčného i infekčného charakteru, ochranu a podporu zdravia, pridanie rokov života /obmedziť predčasné úmrtia/, pridanie života rokom /plne využiť zdravotný potenciál ľudí/, pridanie zdravia životu /znížiť chorobnosť, obmedziť následky ochorení/, zlepšenie kvality života /život bez chorôb, bez invalidity/, znižovanie nespôsobilosti na prácu, pozitívne ovplyvňovanie determinantov zdravia, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, vychovávanie manažérov pre verejné zdravotníctvo, rozširovanie, formovanie vedomostí, postojov a návykov zameraných na ochranu, podporu a rozvoj zdravia jednotlivca i spoločnosti.

Verejné zdravotníctvo je veda a umenie chrániť a zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Dnes je už všeobecne akceptovaná skutočnosť, že pre budúcnosť bude nevyhnutné položiť dôraz na prevenciu ochorení vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Prevenciu postavenú na profesionalite jej nositeľov. O výchovu týchto profesionálov sa Fakulta Verejného zdravotníctva SZU snaží.

VEDENIE FAKULTY

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

poverená výkonom funkcie dekana

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

prodekan pre praktickú výučbu

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH

prodekan pre vzdelávaciu činnosť a poverený výkonom funkcie prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Členovia Rady kvality

Predseda:

 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

Členovia zamestnaneckej časti:

 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 • doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
 • Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH
 • Mgr. Nina Kotlebová, PhD.

Členovia študentskej časti:

 • Michal Baranovič
 • Naďa Nichtová
 • Henrieta Slezáková
 • Viktória Kolodzeiová

Členovia zainteresovaných strán:

 • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
 • Mgr. Lucia Chromíková, PhD.
 • PhDr. Iveta Koperová, MPH

Kolégium dekana

 • Mgr. Júlia Babincová, PhD., MPH
 • Ing. Jozef Baláž, PhD.
 • Ing. Igor Gomola, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová, MPH
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
 • PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

VEDECKÁ RADA (2022-2026)

Interní členovia:

Predseda

 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

Podpredseda

 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

Tajomník

 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

 

 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 • prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 • prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Externí členovia:

 • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
 • doc. MUDr. Andrea Kálavská, PhD.
 • PhDr.. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.