ŠTUDENT – BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijné oddelenie

Pregraduálne štúdium
Bc. Silvia Durajová

verejné zdravotníctvo – prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)

Doktorandské štúdium
Mgr. Miroslava Seňavová

tretí stupeň (PhD.)

Postgraduálne štúdium
PhDr. Antónia Holičová, MPH

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH)

Bc. Silvia Durajová

špecializačné štúdium, epidemiológia (lekár), verejné zdravotníctvo (lekár), zdravie pri práci (verejný zdravotník), ďalšie vzdelávanie, kurzy

Mgr. Miroslava Seňavová

špecializačné štúdium, Zdravotnícky manažment a financovanie

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie vychádza zo zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia. V rigoróznom konaní uchádzači osvedčujú svoje hlbšie vedomosti v širšom základe uvedeného študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivým spôsobom ich aplikovať v praxi.

Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.

Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

O prijatie na rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj absolvent príbuzných fakúlt, vrátane zahraničných s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy, ak sa nostrifikácia vyžaduje.

Podmienky prijatia

Účastníkom rigorózneho konania sa stáva uchádzač, ktorý sa po rozhodnutí dekana fakulty o prijatí jeho prihlášky, dohodol tému svojej rigoróznej práce s určeným konzultantom a predložil doklad o zaplatení určeného poplatku na úhradu nákladov na rigorózne konanie. Sú k dispozícii na referáte doktorandského štúdia, habilitačného, inauguračného a rigorózneho konania FVZ SZU, Limbová 14, 3. posch., číslo dverí B – 316.

Formuláre
Organizácia rigorózneho konania

Organizáciu rigorózneho konania upravuje „Organizácia rigorózneho konania“ na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie rigorózneho konania
 • Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená „Smernicou rektora SZU č. 5/2019 o základných náležitostiach záverečných prác na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave“.

Doktorandské štúdium

Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-316

Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

Doktorandské štúdium

Fakulta verejného zdravotníctva SZU má akreditovaný študijný program verejné zdravotníctvo študijný odbor verejné zdravotníctvo

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

Prihláška na doktorandské štúdium (PDF, DOC)

Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.

Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia

Úspešne absolvované vysokoškolské štúdium 2. stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo v skupine študijných odborov zaradených do lekárskych a zdravotníckych vied podľa prílohy č. 2 Vyhlášky č. 244/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky a ovládať aspoň jeden svetový jazyk (anglický jazyk) na úrovni B1.

Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

 • vyvesené na úradnej výveske fakulty
 • zverejnené na webovej adrese SZU
 • sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium, habilitačné, vymenúvacie a rigorózne konania
Prihláška

Prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska ( použite prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou

Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.

Individuálny študijný plán:

 • Študijná časť:
  • Absolvovanie povinných predmetov uvedených v študijnom pláne
  • Skúška z anglického jazyka
 • Vedecká časť
  • Individuálna/tímová vedecká práca na téme dizertačnej práce. Táto časť riadená školiteľom.

Hlavnými formami kontroly doktorandského štúdia sú:

 • ročné hodnotenie doktoranda
 • dizertačná skúška
 • obhajoba dizertačnej práce
Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác.

Špecializačné štúdium

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2022/2023
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami jarný termín: do 15.1.2023

Obhajoby špecializačných prác jar 2023: 7.2.2023

Záverečný test:

 • 1. riadny termín: 24.5.2023
 • 2. náhradný termín: 6.6.2023
Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 4.11.2019
 • letný semester do 9.4.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 13.12.2019
 • letný semester 26.5.2020
Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 4.11.2019
 • letný semester do 31.3.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 8.12.2019
 • letný semester 28.4.2020
Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 12.11.2019
 • letný semester do 31.3.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 15.12.2019
 • letný semester 28.4.2020
Zdravotnícky manažment a financovanie

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami – 30.11. 2022
Záverečný test – 30.11. 2022
Obhajoby špecializačných prác: 17.1.2023 a 14.2.2023

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Fakulta Verejného zdravotníctva SZU v Bratislave uskutočňuje špecializačné štúdium podľa Nariadenia vlády č. 296/2010 v týchto akreditovaných špecializačných odboroch:

Zdravotnícke povolanie lekár
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky – verejné zdravotníctvo
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c) Nariadenia vlády SR 296/2010 – epidemiológia
Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – zdravie pri práci
Všetky zdravotnícke povolania po získaní II. stupňa VŠ vzdelania
 • špecializačný odbor na riadenie a organizáciu zdravotníctva s minimálnou dĺžkou trvania tri roky – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Zdravotnícke povolania lekár. zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore – zdravotnícky manažment a financovanie

Fakulta organizuje v rámci sústavného vzdelávania tematické kurzy, diskusné sústredenia, inovačné kurzy a workshopy pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve.

Aktualizované 19.3.2024 (Mgr. Andrej Vyskoč, PhD.)