Útvary fakulty

Pedagogická náplň útvaru, predmety, ktoré zabezpečuje
Pregraduálne štúdium
 1. Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ)

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo

Predmety zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Metódy epidemiológie I., II.
 • Epidemiológia a prevencia infekčných chorôb I., II.
 • Epidemiológia chronických chorôb
 • Epidemiológia v praxi
 • Prevencia a klinika infekčných chorôb
 • Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve
 • Vakcinológia
 • Nemocničná hygiena
 • Základy vedecko-výskumnej práce
 • Molekulová epidemiológia
 • Anglický jazyk I., II., III.
 • Demografia

Záverečné práce zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Bakalárske
 • Diplomové (magisterské)
 1. Lekárska fakulta

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo

Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Verejné zdravotníctvo 2

Študijný odbor: General Medicine

Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Public Health 2
 1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Študijné odbory: ošetrovateľstvo, pôrodná asistentka, urgentná zdravotná starostlivosť

Predmety zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Ošetrovateľstvo 2
 • Epidemiológia a hygiena
 • Výskum v ošetrovateľstve 1
 • Výskum v ošetrovateľstve 2
Špecializačné štúdium
 • Verejné zdravotníctvo pre kategóriu lekár – garant prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • Epidemiológia pre kategóriu lekár – garant doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
 • Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH). Katedra epidemiológie zabezpečuje modul „Informačné zdroje vo VZ“ a prednášky aj v iných moduloch
Doktorandské štúdium (PhD.)

Ukončení PhD. študenti 2014-2018

 • 2014
  • PhDr. Alexandra Gajdošíková – Hodnota očkovania
  • MUDr. Lucia Hlavinková – Prevencia HIV/AIDS u adolescentov
 • 2017
  • Mgr. Ildikó Šimoneková Téglášová – Hodnotenie účinnosti kontroly astmy
  • MUDr. Andrea Kološová – Postoje budúcich matiek k povinnému očkovaniu v SR
 • 2018
  • MUDr. Silvia Ožvoldíková – Očkovanie rizikových pacientov proti chrípke
Aktuálni PhD. študenti
 • Efekt skríningu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára v Krompachoch – Beáta Blahová
 • Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke – intervenčná štúdia – Veronika Kyjacová
 • Zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Trnavskom kraji a realizácia intervencií na zvýšenie tejto zaočkovanosti – Dagmar Kollárová
Rigorózne skúšky (PhDr.)

Vedeckovýskumná činnosť útvaru, projekty a pod.

Projekt Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS) zameraný na zvyšovanie kvality PhD. programov; za Katedru epidemiológie, FVZ, SZU v BA zodpovedá:

 • vedúci projektu: Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • aktívny člen: Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD.

Informácie o projekte

Medzinárodné spolupráce

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie je:

 • od roku 2008 zástupca SZU ako spolupracujúcej inštitúcie (Competent body) Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme v pracovnej skupine pre vzdelávanie
 • od roku 2011 členom pracovnej skupiny štátov strednej a východnej Európy pre pertussis (CEEPAG)
 • od roku 2013 členom pracovnej skupiny štátov strednej a východnej Európy pre pripravenosť na chrípku (RAISE)
 • od roku 2014 členom pracovnej skupiny štátov strednej a východnej Európy pre vakcináciu (CEVAG)

Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. a Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD. spolupracujú na projekte Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS) s inštitúciami:

 • Yerevan State Medical University, Arménsko
 • Yerevan State University, Arménsko
 • University of Georgia, Gruzínsko
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzínsko
 • OO FH Studienbetriebes Linz, Rakúsko
 • Universitatea Babes Bolyan, Cluj-Napoca Rumunsko
 • University of Gothenburg, Švédsko
Postgraduálne vzdelávanie
 • Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológie
 • Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo
 • Špecializačné miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológia
 • Špecializačné miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo
 • Tematický kurz – Prevencia nozokomiálnych nákaz
 • Tematický kurz – o nových poznatkoch v epidemiológii infekčných chorôb
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre dospelých
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre dospelých v rámci rezidentského štúdia
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia
 • Diskusné sústredenie v epidemiológii, prevencii a poradenstve chronických chorôb

Členovia katedry prednášajú aj na týchto kurzoch:

 • Certifikovaná pracovná činnosť – sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
 • Certifikovaná pracovná činnosť – reflexná terapia podľa Vojtu
 • Špecializačné štúdium – Manažment v zdravotníctve
Odborné podujatia
 • Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR od roku 2003
 • Slovenský vakcinologický kongres od roku 2010

Mená,funkcie a kontaktné údaje zamestnancov útvaru

• ZAMESTNANCI S PLNÝM ÚVÄZKOM:

Vedúca útvaru:

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – profesor, vedúca katedry epidemiológie, odborný garant študijného odboru Verejné zdravotníctvo

Tel.: +421 2 59 370 564

E-mail: zuzana.kristufkova@szu.sk

Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD. – odborný asistent

Tel.: +421 2 59 370 573

E-mail: veronika.rechtorikova@szu.sk

• ZAMESTNANCI S ČIASTOČNÝM ÚVÄZKOM ALEBO DOHODOU:

Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. konzultant

Tel.: +421 2 59 370 862

E-mail: ivan.ciznar@szu.sk

Doc. MUDr. Eva Máderová CSc. – konzultant

Tel.: +421 2 59 370 579

E-mail: eva.maderova@szu.sk

RNDr. Jana Boledovičová PhD., MPH – odborný asistent
Tel.: +421 2 59 370 862

E-mail: jana.boledovicova@szu.sk

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. – odborný asistent

Tel.: +421 908 385 851

E-mail: zora.klocova@szu.sk

MUDr. Andrea Kološová, PhD. – odborý asistent

E-mail: kolosova.a@szu.sk

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

vedúci katedry

Mgr. Katarína Trajlínková

kontaktná osoba

Vážení návštevníci,

vítame Vás na stránke Katedry manažmentu a ekonomiky zdravotníctva Fakulty verejného zdravotníctva SZU, kde Vás budeme informovať o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania, ktoré zabezpečuje naša katedra.

Na tejto stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa predmetov v študijných programov I. a II. stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore Verejné zdravotníctvo, ktoré zabezpečuje Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva. Okrem pregraduálneho vzdelávania katedra vykonáva svoju pedagogickú činnosť aj v oblasti postgraduálneho, špecializačného štúdia a ďalšieho vzdelávania.

Na stránke Katedry manažmentu a ekonomiky zdravotníctva FVZ SZU Vás budeme aktuálne informovať o všetkých zmenách a novinkách v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania. Privítame Vaše pripomienky a najmä rady, ktoré nám umožnia rozširovať množstvo Vami požadovaných informácií.

Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za návštevu našej stránky.

Verejné zdravotníctvo je veda a umenie chrániť a zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Je to poznanie a aplikácia multidisciplinárnych populačne založených metód výskumu, výučby, realizácie zahrňujúc rôzne akademické disciplíny, medzi ktoré nepochybne patrí aj manažment. Manažment ako proces vedenia charakterizuje smerovanie celej alebo časti organizácie. Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť.

Odbornosť zdravotníckych pracovníkov je daná ich celoživotným vzdelávaním zameraným na prevenciu, liečbu a ochranu zdravia celej populácie. Odbornosť v riadení organizácií je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby organizácia fungovala úspešne.

Pokiaľ hovoríme o riadení zdravotníckych zariadení, nesmieme zabudnúť na dôležité oblasti manažmentu, ktorými sú napr. finančný manažment, manažment ľudských zdrojov a na neustále sa vyvíjajúci systém vzdelávania nielen v oblasti manažmentu v rezorte zdravotníctva. Vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v oblasti riadenia pociťuje spoločnosť ako nedostatočné a táto skutočnosť sa stala novou výzvou pre pracovníkov Katedry riadenia. Dôraz vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti riadenia je kladený aj na praktické činnosti vedúce k efektívnemu získavaniu zručností v oblasti riadenia, k aplikácii manažérskych kompetencií, k organizácii v zdravotníckej sfére a rovnako aj k spoločenskovedným aspektom manažmentu zdravotníckych zariadení.

Katedra predstavuje pedagogické a vedecké pracovisko v odbore verejné zdravotníctvo a podieľa sa na príprave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia a špecializačného štúdia. V rámci pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje s významnými odborníkmi z praxe.

Pod príslušnou katedrou FVZ sa zabezpečuje kompletná výučba týkajúca sa manažmentu a ekonomiky v pregraduálnom štúdiu všetkých študijných programov na všetkých fakultách SZU. Na FOZOŠ SZU zabezpečuje predmet Zdravotnícky manažment a financovanie.

Katedra zabezpečuje na FVZ SZU
 • V bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia:
  • Komunikácia P
  • Príprava záverečnej práce P
  • Základy ekonómie zdravotníctva P
  • Základy manažmentu P
  • Základy zdravotnej politiky P

 

 • V magisterskom stupni vysokoškolského štúdia:
  • Ekonomika zdravotníctva P
  • Finančný manažment PVP
  • Komunikácia 2 PVP
  • Manažérska psychológia PVP
  • Manažérske zručnosti a kompetencie PVP
  • Manažment vo verejnom zdravotníctve P
  • Projektový manažment P
  • Rozhodovacie procesy a zdravie PVP
  • Strategický manažment PVP
  • Svetová a európska zdravotná politika PVP
  • Zdravotná politika P
  • Zdravotné poistenie PVP

Na stiahnutie:

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

vedúca katedry

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

odborný asistent,behaviorálne vedy

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

odborný asistent, preventívna a klinická medicína

Mgr. Mária Bartušová, PhD.

odborný asistent

Predmety, ktoré katedra zabezpečuje:
Bakalárske štúdium:
 • Zdravotnícka starostlivosť – MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • Prvá pomoc – MUDr. Michal Liška,
 • Sociológia – Mgr. Mária Bartušová, PhD.
 • Psychológia – doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD.
 • Výchova k zdraviu – Mgr. Mária Bartušová, PhD.
 • Sociálne determinanty zdravia – doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
 • Základy klinickej medicíny 1 – prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Základy prevencie – Mgr. Mária Bartušová, PhD.
 • Základy klinickej medicíny 2 – MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Magisterské štúdium:
 • Epidemiológia a prevencia kardiovaskulárnych chorôb, obezity a diabetu – doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.
 • Epidemiológia a prevencia onkologických chorôb – MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH
 • Imunológia a alergológia prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH
 • Podpora zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
 • Prevencia v gynekológii a pôrodníctve – doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc
 • Základy adiktológie doc. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH
 • Epidemiológia a prevencia chorôb tráviaceho systému – MUDr. Veronika Polakovičová
 • Epidemiológia a prevencia pohybových chorôb, úrazov a osteoporózy – Mgr. Mária Bartušová, PhD
 • Epidemiológia a prevencia respiračných chorôb – prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc
 • Mentálne zdravie – doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD
 • Starostlivosť o mladú generáciu – prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Problematika rómskeho etnika – doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD
 • Poradenské zručnosti – PhDr. Veronika Tolnayová, PhD.
 • Komunitná medicína – MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • Tropické verejné zdravotníctvo – prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Starostlivosť o seniorov – doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
 • Programy vo verejnom zdravotníctve – doc. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH
Činnosť katedry
 • výučba vo všetkých formách denného štúdia – v bakalárskom i magisterskom, v internej i externej forme, v MPH špecializačnom štúdiu
 • školenie doktorandov v postgraduálnom PhD štúdiu, vedenie bakalárskych, magisterských, rigoróznych a dizertačných prác
 • organizácia anotovaných vzdelávacích aktivít
 • výučba predmetov prebieha v oblasti klinickej medicíny, v rozsahu potrebnom pre odbor Verejné zdravotníctvo a zameraných predovšetkým na rizikové faktory vybraných ochorení, základné klinické príznaky, diagnostiku a liečbu, s najväčším dôrazom na možnosti všetkých foriem prevencie
 • výučba predmetov z oblasti behaviorálnych vied, zameraných na výchovu a podporu zdravia, sociálne determinanty zdravia, problematiku závislostí a ohrozených komunít
 • praktická výučba na klinikách a oddeleniach
 • vedenie študentov pri prácach na projektoch, seminárnych prácach
Projekty

ELSPAC – longitudinálna štúdia tehotenstva a detstva – významná dlhoročná štúdia na medzinárodnej báze, ktorá skúma najrôznejšie vplyvy životného štýlu a rizikových faktorov na zdravie tehotnej ženy a dieťaťa od narodenia až do dospelosti. Získané informácie umožňujú hlbšie poznanie psychologických, biologických, ekonomických, sociálnych a environmentálnych faktorov na zdravie detí a adolescentov.

DPPHSS – Projekt Doctoral Programmes in Public Health and Social Sciences má za cieľ prispieť ku skvalitneniu odbornosti vedeckých pracovníkov v doktorandskom programe, t. j. študentov na III. stupni univerzitného vzdelávania v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnych vied so zreteľom na región Kaukazu.

Viac informácii o projekte

REŠPEKT PRE ZDRAVIE – spolu s ďalšími katedrami FVZ a fakultami SZU bola KPKM zapojená do projektu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, zameraného na prevenciu kardiovaskulárnych a metabolických chronických ochorení v prostredí stredných škôl v Bratislave, s aktívnym zapájaním denných študentov FVZ, t. č. ukončený

Ing. Jozef Baláž, PhD.

prednosta

konzultačné hodiny:

 • streda – 12:00 – 14:00
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

konzultačné hodiny:

 • štvrtok –  9:00 – 11:00
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

konzultačné hodiny:

 • pondelok –  13:00 – 15:00
RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

konzultačné hodiny:

 • štvrtok –  9:00 – 11:00

Hlavnou úlohou je pedagogická činnosť, t. zn. výučba predmetov Biofyzika, Informatika, Zdravotnícke informačné systémy, Základy informatiky a PC zručností, Úvod do DB, Manažment informácií, Trendy ICT, Využitie internetu, Manažment kvality, Bioštatistika, Diplomový seminár z bioštatistiky, Zdravotnícka štatistika, Štatistika, Úvod do štatistiky, Základy medicínskej štatistiky. Ďalšou dôležitou činnosťou je účasť na projektoch, predovšetkým pri návrhu dizajnu štúdií, pri tvorbe databáz a pri štatistickej analýze klinických aj epidemiologických štúdií.

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH

prednosta

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
Mgr. Patrícia Brezováková
Mgr. Andrej Vyskoč
Oddelenie environmentálnej medicíny
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD. – vedúca oddelenia
 • prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 • doc. PhDr. Eva Šovčíková, Csc.
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • Mgr. Katarína Rausová
 • Mgr. Lucia Fábelová, MPH
 • Mgr. Kinga Lancz, PhD. – MD
 • Ľudmila Mrázová
 • Hildegarda Hubačková

Ústav ochrany zdravia FVZ SZU pôsobí v oblasti pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti.

V rámci pedagogickej činnosti v pregraduálnom štúdiu zabezpečuje predmety z oblasti hygieny životného prostredia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, radiačnej hygieny a hygieny zdravotníckych zariadení pre poslucháčov FVZ SZU, FOZOŠ SZU a LF SZU.

V rámci postgraduálneho vzdelávania organizuje školiace miesta špecializačného štúdia, diskusné sústredenia, tematické kurzy a rôzne semináre pre lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Taktiež sa spolupodieľa na výučbe v rámci špecializačného štúdia Odborník na riadenie verejného zdravotníctva „Master of Public Heath“ a na výchove doktorandov v rámci 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

V oblasti výskumu participuje na množstve domácich i zahraničných výskumných projektov z oblasti environmentálnej medicíny.

Ústav má bohatú publikačnú činnosť, členovia sa zúčastňujú rôznych konferencií a seminárov doma i v zahraničí.

MUDr. Ľubica Murínová (Palkovičová), PhD.

vedúca oddelenia

Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
PhDr. Denisa Richterová, PhD.
Mgr. Lucia Fábelová, MPH.
Mgr. Kinga Lancz, PhD.
Mgr. Katarína Rausová
Hilda Hubáčková
Ľudmila Mrázová
Vedecko-výskumná činnosť

Vedeckovýskumná činnosť je ťažiskovou aktivitou Oddelenia environmentálnej medicíny (OEM). Činnosť OEM je zameraná predovšetkým na hodnotenie vzťahov medzi vybranými faktormi životného prostredia (expozícia znečisťujúcim látkam z prostredia, fajčenie, vplyv socioekonomických faktorov, a pod.) a zdravotným stavom ľudskej populácie, s dôrazom na deti ako zvlášť citlivú podskupinu populácie.

Na oddelení sa riešia národné i medzinárodné projekty orientované na zdravotné dôsledky prenatálnej a postnatálnej expozície polychlórovaným bifenylom, pesticídom a ďalším potenciálnym endokrinným rozrušovačom v prostredí a vplyvu tejto expozície na vývoj endokrinného, imunitného a nervového systému u detí a vývoj nadváhy a obezity počas dospievania.

Oddelenie environmentálnej medicíny ma rozsiahlu publikačnú činnosť, jeho pracovníci sa zúčastňujú domácich a zahraničných konferencií v oblasti verejného zdravotníctva a environmentálnej epidemiológie.

Pedagogická činnosť

Pracovníci OEM poskytujú podklady svojej výskumnej činnosti ako databázu pre dizertačné práce doktorandov spolupracujúcich na riešení projektov na SZU a pracujú ako konzultanti a školitelia študentov SZU pri riešení ŠVOČ a diplomových, resp. bakalárskych prác. Zároveň vybraní pracovníci vykonávajú prednáškovú činnosť na FVZ SZU v rámci predmetov Environmentálne zdravie a Základy hygieny a na LF SZU v rámci predmetov Public Health I a II. a zúčastňujú sa na praktickej výučbe predmetov Biochémia a Chémia pre študentov LF SZU.

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát FVZ