Habilitačné konanie – MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.09.2022
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor 7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práce Diagnostika a liečba nehmatných lézií prsníka
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky  OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby 05.12.2022
12:00- Habilitačná prednáška
13:00- Obhajoba
zasadacia miestnosť Rektorátu SZU, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania