Habilitačné konanie – MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.09.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práceDiagnostika a liečba nehmatných lézií prsníka
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.12.2022
12:00- Habilitačná prednáška
13:00- Obhajoba
zasadacia miestnosť Rektorátu SZU, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania