Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 5. 2017
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z knižnice
Študijný odbor7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práceFyzioterapia v prevencii chronických bolestí chrbta
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh členov
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDátum a čas: 13.12.2017

9:30 habilitačná prednáška

-10:00 hod. obhajoba

na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 13.12.2017