Habilitačné konanie – pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  10.1.2017
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práce Neinfekční onemocnení hromadného výskytu v Armádě České republiky
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisie Návrh členov
Oponentské posudky OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZU Prezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZU Zloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania