Habilitačné konanie – pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.1.2017
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práceNeinfekční onemocnení hromadného výskytu v Armádě České republiky
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh členov
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania